• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.6580 84.3180
EUR CHF 1.0445 1.0911
EUR USD 1.1450 1.1850
EUR GBP 0.8337 0.8583

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 81.1986 82.3659
EUR CHF 1.0605 1.0722
EUR USD 1.1623 1.1723
EUR GBP 0.8428 0.8489

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Οι προθεσμιακές καταθέσεις της RCB Bank Ltd αποτελούν μία βολική και αξιόπιστη μέθοδο αποταμίευσης. Η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της αρκετές καθιερωμένες καταθετικές λύσεις.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις στην RCB Bank Ltd προσφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων:

  • Οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν βάση διάφορων όρων και με ελκυστικά επιτόκια σε Ευρώ, Δολάρια ΗΠΑ, Ρούβλια Ρωσίας και Λίρες Αγγλίας.
  • Παρέχονται ευέλικτοι όροι κατάθεσης και ανάληψης κεφαλαίων εντός των ορίων που θέτει η Τράπεζα, ανάλογα με το σχέδιο που θα επιλέξει ο πελάτης.
  • Κάποια καταθετικά προϊόντα προσφέρονται και μέσω της υπηρεσίας RCB Online Banking.

Η RCB Bank Ltd συμμετέχει στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, το οποίο συστάθηκε με βάση τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2016 και τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2016.

Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Το όριο αυτό αφορά το συνολικό ποσό των καταθέσεων ενός καταθέτη σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υφιστάμενων καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε άλλα ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση της Τράπεζας και για τα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Escalator

Η κατάθεση προθεσμίας Escalator είναι ένα ξεχωριστό προϊόν με διάρκεια 24 μηνών, το οποίο προσφέρει ελκυστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον καταθέτη να τερματίσει την κατάθεση στο τέλος οποιουδήποτε τριμήνου χωρίς επιβάρυνση.

Το επιτόκιο καταβάλλεται ανά τρίμηνο στον τρεχούμενο λογαριασμό του καταθέτη. Αν η κατάθεση δεν τερματιστεί, το επιτόκιο θα αυξηθεί. Όσο ο καταθέτης παραμένει στο σχέδιο, η ετησιοποιημένη απόδοση της κατάθεσης αυξάνεται.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100.000 EUR, ενώ το μέγιστο ποσό είναι 5.000.000 EUR. Δεν επιτρέπεται μερική ανάληψη ή κατάθεση χρημάτων εντός της διάρκειας της προθεσμιακής κατάθεσης.

Investor (Επενδυτής)

Το καταθετικό σχέδιο «Investor» παρέχει το υψηλότερο επιτόκιο από όλα τα σχέδια προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, με τη δυνατότητα επιλογής της διάρκειας της κατάθεσης και του νομίσματός της - Ευρώ, Δολάρια Η.Π.Α., Λίρα Αγγλίας και Ρωσικό Ρούβλι.

Το σχέδιο μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι 3 έτη. Το επιτόκιο καθορίζεται από το ποσό, το νόμισμα και τη διάρκειά της κατάθεσης. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη του σχεδίου σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για τις καταθέσεις διάρκειας 18 μηνών και άνω, ο τόκος μπορεί να καταβληθεί προαιρετικά σε κάθε επέτειο.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει τη μερική ανάληψη ή επιπρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Το καταθετικό σχέδιο «Investor» είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικούς όσο και για κοινούς λογαριασμούς.

Top Up (Συμπληρωματικό)

Το σχέδιο «Top Up» δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσό της κατάθεσης, «αποταμιεύοντας» χρήματα με όφελος μια σταθερή πηγή εισοδήματος, χάρη στην απόδοση των τόκων σε αυτόν σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του σχεδίου.

Το σχέδιο διατίθεται σε Ευρώ και η διάρκειά του μπορεί να οριστεί μεταξύ ενός και τριών ετών. Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, ενώ η ελάχιστη αύξηση κεφαλαίου έχει οριστεί στις 5.000 ευρώ. Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει τη μερική ανάληψη κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης και είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.

Gradual Rate (Κλιμακωτό)

Η διάρκεια του σχέδιου «Gradual Rate» είναι μονοετής και παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα τερματισμού της προθεσμιακής κατάθεσης πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση που ο τερματισμός αυτός πραγματοποιηθεί στους 3, 6 ή 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης, ο πελάτης δικαιούται το 15%, 45% ή 70% αντίστοιχα του τρέχοντος ετήσιου επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη της κατάθεσης σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει τη μερική ανάληψη ή επιπρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης και είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.

Flexibility (Ευελιξία)

Το καταθετικό «Flexibility» παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα μερικής ανάληψης ή αύξησης του κεφαλαίου μέσα στα όρια του προσυμφωνηθέντος ελάχιστου και μέγιστου υπολοίπου. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, ο πελάτης συμφωνεί σε ένα ελάχιστο υπόλοιπο με την Τράπεζα. Το μέγιστο υπόλοιπο είναι πάντα το ελάχιστο υπόλοιπο επί 2,5. Το μέγιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 Ευρώ/Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 30 εκατομμύρια Ρωσικά Ρούβλια ενώ το συμφωνημένο ελάχιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια.

Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Η διάρκεια του καταθετικού σχέδιου «Flexibility» μπορεί να είναι μονοετής διετής ή τριετής.

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Προσφέρεται τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό. Για ιδιώτες είναι διαθέσιμο μόνο στο πλαίσιο του πακέτου RCB Gold.