• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

RCB Telephone Banking

Η υπηρεσία RCB Telephone Banking σας προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τους λογαριασμούς σας και σας παρέχει τη δυνατότητα να διενεργείτε εύκολα και απλά τις τραπεζικές σας συναλλαγές εξ αποστάσεως, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω τηλεφώνου.

Η υπηρεσία διατίθεται στην Eλληνική, την Αγγλική και τη Ρωσική γλώσσα από τους εξειδικευμένους λειτουργούς εξυπηρέτησης της Τράπεζας. Μπορείτε να συνδεθεί­τε με την υπηρεσία καλώντας ένα από τους ακόλουθους αριθμούς:

+357 25 355722 (για κλήσεις από εξωτερικό)

800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο)

800 62 722 (χωρίς χρέωση στο Λουξεμβούργο)

8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία)

  Υπηρεσίες που σας προσφέρει η RCB Telephone Banking

  Eνημέρωση και υποστήριξη για:

  • Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Τράπεζας, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής τους
  • Τη διεύθυνση και το ωράριο λει­τουργίας των υποκαταστημάτων της Τράπεζας και των αυτόματων ταμειακών μηχανών
  • Το διαθέσιμο υπόλοιπο στους λογαριασμούς και τις κάρτες σας
  • Το ιστορικό και την κατάσταση των συναλλαγών σας
  • Το ποσό που έχει χρησιμοποιηθεί σε πιστωτική κάρτα
  • Τα καταθετικά προϊόντα και τα επιτόκια καταθέσεων
  • Το τρέχον υπόλοιπο οφειλής δανείου και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής
  • Τη σύνθεση και την τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου επενδύσεων
  • Τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

  Άλλες υπηρεσίες:

  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καρτών της RCB
  • Αλλαγή του ημερήσιου ορίου ή/και του ορίου ανάληψης μετρητών στη κύρια ή/ και την επιπρόσθετη σας κάρτα
  • Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, μέσω γραπτών μη­νυμάτων sms, που αφορούν τις κάρτες σας
  • Υποστήριξη του πελάτη σε άλλα θέματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσί­ες της Τράπεζας
  • Διατύπωση σχολίων ή/και εισηγήσεων για την ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών
   Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας

   Ασφάλεια

   Με το σύστημα πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη 2 επιπέδων, η Τράπεζα εγγυάται την εμπιστευτικό­τητα και την απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στο RCB Telephone Banking χρησιμοποιούνται τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που χρησιμο­ποιούνται και στο RCB Online Banking.

   Εξοικονόμηση χρόνου

   Το RCB Telephone Banking σας προ­σφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες χρηματοοικονομικής φύσεως και τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συ­ναλλαγών τηλεφωνικώς από οποιοδή­ποτε μέρος του κόσμου χωρίς να είναι απαραίτητο να επισκεφθείτε ένα από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας.

   Πρόσθετες λειτουργίες

   Εκτός από το μεγάλο εύρος των τραπεζικών συναλλαγών, με το RCB Telephone Banking, σας προσφέρεται επίσης εξειδικευμένη υποστήριξη σε πολλά άλλα θέματα που αφορούν τις παρεχόμενες από την Τράπεζα υπηρεσίες.

   Χρεώσεις

   Το RCB Telephone Banking προσφέρεται δωρεάν, σε όλους τους πελάτες της RCB που έχουν ζητήσει πρόσβαση στις εξ αποστάσεως υπηρεσί­ες της. Για τις κλήσεις από την Κύπρο ή τη Ρωσία δεν υπάρχει χρέωση.

  Εγγραφή στην υπηρεσία

  Το RCB Telephone Banking αποτελεί μέρος των παρεχόμενων εξ αποστάσε­ως τραπεζικών υπηρεσιών της RCB, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το RCB Online Banking και το RCB Telephone Banking.

  Οι δύο αυτές υπηρεσίες χρησιμοποι­ούν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελά­τη, δηλαδή:

  • Τον εξαψήφιο αριθμό User ID
  • Τον εξαψήφιο προσωπικό κωδικό (PIN)
  • Τον προσωπικό κωδικό μιας χρήσης (OTP) όπου παράγεται από συσκευή τύπου “token” ή “displaycard”

  Προκειμένου να λάβετε τα προανα­φερθέντα στοιχεία σύνδεσης και μια συσκευή τύπου "token", συμπληρώ­στε τις ακόλουθες αιτήσεις:

  • Αίτηση πρόσβασης στις ηλεκτρο­νικές τραπεζικές υπηρεσίες της RCB
  • Αίτηση συμμετοχής σε εξ απο­στάσεως επαλήθευση ταυτότητας πελάτη
   Χρήση της υπηρεσίας

   Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο το εύρος του RCB Telephone Banking, καλώ­ντας έναν από τους τηλεφωνικούς αριθμούς της υπηρεσίας. Με τη βοήθεια του αυτομα­τοποιημένου μηνύματος και του πληκτρο­λογίου της τηλεφωνικής σας συσκευής θα γίνει πιστοποίηση της ταυτότητάς σας αφού πρώτα καταχώρησετε το User ID και τον προσωπικό κωδικό (PIN) σας.

   Μόλις η διαδικασία πιστοποίησης της ταυτότητάς σας ολοκληρωθεί επιτυχώς, το σύστημα θα σας συνδέσει με λειτουργό εξυπηρέτησης της Τράπεζας, ο οποίος θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορί­ες και θα σας βοηθήσει να διενεργήσετε τη συναλλαγή που επιθυμείτε.

   Για να ενεργοποιήσετε το μενού τραπεζικών συναλλαγών (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, διαχείριση καταθέσεων) αλλά και για την επιβεβαίωση κάθε συναλλαγής, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν προσω­πικό κωδικό μιας χρήσης (OTP).

   Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι προκειμένου να διενεργήσετε μεταφορά σε λογαριασμό άλλου πελάτη της RCB μέσω του RCB Telephone Banking, θα πρέπει ο πελάτης αυτός να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο δικαιούχων σας. Μπορείτε να προσθέσετε δικαιούχους στον κατάλογό σας μέσω της υπηρεσίας RCB Online Banking.