• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Προμήθειες και Χρεώσεις για διεθνείς ιδιώτες πελάτες

Λογαριασμοί

RCB Gold
Άνοιγμα λογαριασμού 100 EUR
Άνοιγμα Λογαριασμού για Escrow/Clients’ Account 1.500 EUR
Κλείσιμο λογαριασμού 50 EUR
Ελάχιστο μέσο υπόλοιπο λογαριασμού
(οι λογαριασμοί με υπόλοιπα κάτω από το ελάχιστο θα κλείνουν)
1.000 EUR
Έξοδα τήρησης λογαριασμού 180 EUR ετησίως, η χρέωση θα γίνεται μηνιαία
Έξοδα παρακολούθησης λογαριασμού (ισχύει μόνο για λογαριασμούς υψηλού κινδύνου) 600 EUR ετησίως, η χρέωση θα γίνεται μηνιαία (εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών τίτλων, θα ισχύει έκπτωση 50%)
Περιοδικές Καταστάσεις λογαριασμών (σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για άνοιγμα λογαριασμού) Δωρεάν
Συναλλαγές μετρητών

RCB Gold
Κατάθεση μετρητών Δωρεάν για EUR
0,5% για άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR)
Ανάληψη μετρητών Δωρεάν για EUR
(μέχρι 10.000 EUR)
0,1% για EUR
(άνω των 10.000 EUR)
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 EUR)
Τέλος για πράξεις συναλλάγματος σε μετρητά (ανά συναλλαγή) 0,5%
(ελάχιστο 5 EUR,
μέγιστο 35 EUR)
Συναλλαγές κερμάτων (κατάθεση/ανάληψη/ανταλλαγή) 1% για ποσά
άνω των 50 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)
Πληρωμές/Εμβάσματα

RCB Gold
Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA Δωρεάν
Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT με ένδειξη εξόδων SHARED 0,1%
(ελάχιστο 43 EUR -
μέγιστο 155 EUR συμ/νου
SWIFT 12,5 EUR)
Επιπρόσθετη χρέωση, για εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT με επιλογή εξόδων OUR 10 EUR
(μέχρι 10.000 EUR)
35 EUR
(10.000 - 50.000 EUR)
60 EUR
(πάνω από 50.000 EUR)
Επεξεργασία εξερχόμενων εμβασμάτων που λήφθηκαν σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ 10 EUR
Πληρωμή με ημερομηνία αξίας την ίδια μέρα (ώρα Κύπρου) Μέχρι τις 13:00
(για EUR, GBP και RUB)
Μέχρι τις 16:00
(για USD)
Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA
(μέχρι 50.000 EUR)2
Ημερομηνία αξίας - T+1
(υπό τον όρο ότι η πληρωμή έχει παραληφθεί από την Τράπεζα πριν την λήξη του επίσημου χρονικού ορίου).
Ένδειξη εξόδων μόνο - SHARED
Δωρεάν
Δημιουργία ή τροποποίηση SEPA Direct Debit Δωρεάν
Εκτέλεση SEPA Direct Debit Δωρεάν
Αποτυχία εκτέλεσης SEPA Direct Debit
(π.χ. ανεπαρκή ποσά)
4 EUR
Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής3 Δωρεάν
Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας) Δωρεάν
Εσωτερικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη, εντός της Τράπεζας Δωρεάν
Εσωτερικές μεταφορές εντός της Τράπεζας μέσω RCB Online Banking Δωρεάν
Πληρωμές/Εμβάσματα μέσω του RCB Mobile Banking

Όριο μεμονωμένης συναλλαγής
Όριο ημερήσιων συναλλαγών
Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη, εντός της Τράπεζας Απεριόριστο Απεριόριστο
Μεταφορές προς δικαιούχους της τράπεζας RCB 3.000 EUR 10.000 EUR
Εμβάσματα μέσω προτύπου πληρωμής (SEPA) 3.000 EUR 10.000 EUR
Εμβάσματα μέσω προτύπου πληρωμής (Εξερχόμενα) 3.000 EUR 10.000 EUR
Εμβάσματα μέσω προτύπου πληρωμής (Εξερχόμενα RUB) 3.000 EUR 10.000 EUR
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών RCB Visa σε EUR

RCB Gold
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής κάρτας (1η κάρτα) Δωρεάν
Ετήσια χρέωση κύριας πιστωτικής κάρτας (1η κάρτα) Δωρεάν
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
(2η και κάθε επιπλέον κάρτα)
20 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας Δωρεάν 1η και 2η κάρτα
20 EUR 3η και κάθε επιπλέον κάρτα
Έκδοση κάρτας Visa Gold (εφάπαξ χρέωση) Προεπιλεγμένο
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη ημέρα) 10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας Δωρεάν
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 10%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες)4 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας Η 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου που εκκρεμεί κατά την έκδοση της κατάστασης λογαριασμού
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών σε EUR από τις ATM άλλων τραπεζών
Δωρεάν οι 3 πρώτες συναλλαγές5
1% (ελάχιστο 1 EUR) από την 4η συναλλαγή και κάθε επιπλέον συναλλαγή
Χρέωση για ανάληψη μετρητών σε ξένα νομίσματα από τις ATΜ άλλων τραπεζώ
2,5%
(ελάχιστο 2,5 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 2,5%
(ελάχιστο 2,5 EUR)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού) 2% στο ποσό
συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (με courier) 70 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 10.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας 1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές χωρίς τη παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 10.000 EUR
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές χωρίς τη παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη, προκαθορισμένο και μπορεί να μειωθεί μετά από αίτημα του πελάτη) 200 EUR
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών RCB Visa σε USD, GBP και RUB

USD
GBP
RUB
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής κάρτας
(1η κάρτα)
50 USD 50 GBP 4.000 RUB
Ετήσια χρέωση κύριας πιστωτικής κάρτας
(1η κάρτα)
50 USD 50 GBP 4.000 RUB
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
(2η και κάθε επιπλέον κάρτα)
50 USD 50 GBP 4.000 RUB
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας 20 USD 20 GBP 1.600 RUB
Έκδοση κάρτας Visa Gold (εφάπαξ χρέωση) Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται Δεν εφαρμόζεται
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη ημέρα) 10 USD 10 GBP 800 RUB
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 15% 15% 18%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες)4 0% 0% 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2% 2% 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας Η 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού Η 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού Η 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου που εκκρεμεί κατά την έκδοση της κατάστασης λογαριασμού 8% του συνολικού υπολοίπου που εκκρεμεί κατά την έκδοση της κατάστασης λογαριασμού 8% του συνολικού υπολοίπου που εκκρεμεί κατά την έκδοση της κατάστασης λογαριασμού
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών σε EUR από τις ATM άλλων τραπεζών
2,5%
(ελάχιστο
2,5 USD)
2,5%
(ελάχιστο
2,5 GBP)
2,5%
(ελάχιστο
250 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών σε ξένα νομίσματα από τις ATΜ άλλων τραπεζώ
1%
(ελάχιστο
1 USD)
1%
(ελάχιστο
1 GBP)
1%
(ελάχιστο
100 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 2,5%
(ελάχιστο
2,5 USD)
2,5%
(ελάχιστο
2,5 GBP)
2,5%
(ελάχιστο
250 RUB)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού) 2% στο ποσό συναλλαγής 2% στο ποσό συναλλαγής 2% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (με courier) 80 USD 80 GBP 5.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας 1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές χωρίς τη παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές χωρίς τη παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη, προκαθορισμένο και μπορεί να μειωθεί μετά από αίτημα του πελάτη) 200 USD 200 GBP 20.000 RUB
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard
Μηνιαία χρέωση χρεωστικής κάρτας 7,99 EUR
Σύνδεση/αποσύνδεση USD, GBP, RUB και/ή CHF λογαριασμού στην κάρτα Δωρεάν
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN
(επόμενη εργάσιμη μέρα)
10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας Δωρεάν
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (με courier) 70 EUR
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM της Τράπεζας Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών 1%
(ελάχιστο 1 EUR, USD, GBP, CHF ή 100 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης άλλων τραπεζών 2,5%
(ελάχιστο 2,5 EUR, USD, GBP, CHF ή 250 RUB)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού) Δωρεάν
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 10.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας 1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές χωρίς τη παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 10.000 EUR
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές χωρίς τη παρουσία κάρτας, (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές χωρίς την παρουσία κάρτας) (για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη, προκαθορισμένο και μπορεί να μειωθεί μετά από αίτημα του πελάτη) 200 EUR
Επιπρόσθετη ανέπαφη κάρτα Visa rcb2pay

RCB Gold
Νόμισμα λογαριασμού EUR
rcb2pay ετήσια χρέωση Δωρεάν
1η κάρτα
10 EUR
2η και κάθε επόμενη κάρτα
rcb2pay χρέωση επανέκδοσης/αντικατάστασης Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (προκαθορισμένο και μπορεί να αλλάξει μετά από αίτημα του πελάτη) 500 EUR
Βιβλιάρια επιταγών και τραπεζικές επιταγές

RCB Gold
Εκκαθάριση επιταγής ή τραπεζικής επιταγής που εκδίδεται από άλλη τοπική τράπεζα σε EUR
Εκκαθάριση επιταγής Δωρεάν
Εκκαθάριση τραπεζικής επιταγής Δωρεάν
Ειδική παρουσίαση επιταγής 20 EUR
Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών
Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών Δωρεάν
Έκδοση ειδικού βιβλιαρίου επιταγών (με προσαρμοσμένο λογότυπο) Κόστος εκτύπωσης
+ χαρτόσημα
+ κόστος εποπτείας
Έκδοση τραπεζικών επιταγών
Έκδοση τραπεζικής επιταγής σε EUR Δωρεάν
Ανάκληση πληρωμής επιταγής/τραπεζικής επιταγής
Ανάκληση πληρωμής επιταγής 20 EUR
Ακύρωση διαταγής ανάκλησης πληρωμής επιταγής 20 EUR
Επιταγές όπου η διαδικασία εκκαθάρισης απέτυχε/επιστροφή επιταγής
Επιστροφή επιταγής της RCB λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 50 EUR
Επιστροφή μεταχρονολογημένης επιταγής της RCB (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 8 EUR
Επιστροφή επιταγής της RCB για άλλους λόγους (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 8 EUR
Επιστροφή επιταγής της RCB μετά από την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια για οποιονδήποτε λόγο (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 8 EUR
Eπιταγές συρόμενες επί άλλων τοπικών τραπεζών που κατατίθενται στην RCB και των οποίων η διαδικασία εκκαθάρισης έχει αποτύχει (χρέωση στον δικαιούχο) Δωρεάν
Εγγυητικές Επιστολές
Υπηρεσία Έξοδα

Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής με βάση δέσμευση μετρητών

0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)

Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)

Παράταση λήξης Εγγυητικής Επιστολής με βάση δέσμευση μετρητών

0,083% μηνιαίως

Παράταση λήξης Εγγυητικής Επιστολής με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως

Έκδοση / παράταση Εγγυητικής Επιστολής σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (εφάπαξ χρέωση για Εγγυητικές με διάρκεια μέχρι 10 χρόνια)

100 EUR (για ποσό εγγυητικής 850 EUR)
70 EUR (για ποσό εγγυητικής 550 EUR)
50 EUR (για ποσό εγγυητικής 350 EUR)

Τροποποίηση Εγγυητικής Επιστολής

50 EUR (ανά τροποποίηση)

Ακύρωση Εγγυητικής Επιστολής πριν την έγκριση της

20 EUR

Χειρισμός εγγράφων (εφαρμόζεται μόνο όταν η RCB Bank Ltd πληρώσει απαίτηση)

0,25%, ελάχιστο 10 EUR μέγιστο 500 EUR

Έξοδα απαίτησης (εφαρμόζεται μόνο όταν η RCB Bank Ltd πληρώσει απαίτηση)

100 EUR

Ειδοποίηση Εγγυητικής Επιστολής

0,1%, ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 100 EUR

Ειδοποίηση τροποποίησης Εγγυητικής Επιστολής

50 EUR (ανά τροποποίηση)

Προμήθεια έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής βάση εισερχόμενης αντεγγύηση

Ανάλογα με το ρίσκο της χώρας/τράπεζας, ελάχιστο 100 EUR

Έξοδα Swift

10 EUR

Έξοδα courier

35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)

Ταχυδρομικά έξοδα

2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)

Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων

50 EUR – 250 EUR

Ενέγγυα Πίστωση
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση Ενέγγυας Πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Έκδοση Ενέγγυας Πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Παράταση λήξης Ενέγγυας Πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως
Παράταση λήξης Ενέγγυας Πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση Ενέγγυας Πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Προμήθεια αποδοχής Ενέγγυας Πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Προμήθεια αποδοχής Ενέγγυας Πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 10 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (έλεγχος εγγραφών στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Έγγραφα Ενέγγυας Πίστωσης με διαφορές 80 EUR
Έξοδα πληρωμής/ κάλυψης 50 EUR
Έξοδα courier 35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)
Ταχυδρομικά έξοδα 2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)
Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων 50 EUR – 250 EUR (Ad-hoc fee)
Έξοδα Swift 10 EUR
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία Έξοδα
Προμήθεια ειδοποίησης Ενέγγυας Πίστωσης 0,1%, ελάχιστο 50 EUR μέγιστο 100 EUR
Έξοδα ειδοποίησης για τροποποίηση Ενέγγυας Πίστωσης 50 EUR
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 10 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (έλεγχος εγγραφών στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Προμήθεια πληρωμής / εκτέλεσης 0,3% ελάχιστο 30 EUR, μέγιστο 100 EUR
Έγγραφα Ενέγγυας Πίστωσης με διαφορές 80 EUR
Προέλεγχος εγγράφων Ελάχιστο 50 EUR
Έξοδα κάλυψης 50 EUR
Έξοδα courier 35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)
Ταχυδρομικά έξοδα 2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)
Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων 50 EUR – 250 EUR
Έξοδα Swift 10 EUR
Έξοδα ακύρωσης 25 EUR
Έξοδα επιβεβαίωσης Ανάλογα με το ρίσκο της χώρας/τράπεζας, ελάχιστο 100 EUR
Έξοδα επικοινωνίας

RCB Gold
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
μέχρι 30 μέρες
50 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
πέραν των 30 ημερών
70 EUR
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού ή αντίγραφο SWIFT (με Φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Δωρεάν
Μεταφορικά τέλη για Κύπρο 10 EUR ελάχιστη χρέωση
Μεταφορικά τέλη για εξωτερικό 35 EUR ελάχιστη χρέωση
Ταχυδρομικά τέλη για Κύπρο 1 EUR ελάχιστη χρέωση
Ταχυδρομικά τέλη για εξωτερικό 2 EUR ελάχιστη χρέωση
Άλλες υπηρεσίες

RCB Gold
Πιστοποιητικό υπολοίπων ή/και τόκων 3 EUR (ανά λογαριασμό)
Απάντηση σε αίτημα των ελεγκτών 15 EUR
Συστατική επιστολή Δωρεάν
Κράτηση αλληλογραφίας
(ανά τρίμηνο)
Δωρεάν
RCB Online Banking Δωρεάν
Παροχή κλειδαρίθμων (Test key codes) Δωρεάν
Αλλαγή σε τραπεζικό πακέτο RCB Gold Δεν εφαρμόζεται
Αλλαγή σε τραπεζικό πακέτο RCB Classic 200 EUR
Διαθέσιμες προθεσμιακές καταθέσεις Όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις
Υπηρεσίες θεματοφυλακής
Τήρηση λογαριασμού φύλαξης (χαρτοφυλάκιο)
Χρέωση ασφαλούς φύλαξης
(χρέωση ανά τρίμηνο)6
0,15% τον χρόνο
(ελάχιστο 100 EUR)
Μηνιαία τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για πελάτη με υποθεματοφύλακα
(Euroclear, Clearstream, VTB)
ανά υπο-θεματοφύλακα
Η μηνιαία χρέωση βασίζεται στα επί μέρους τιμολόγια
Μεταφορές Θεματοφυλακής
Μεταφορά μετοχών DVP ή FOP
από και προς εξωτερική θεματοφυλακή
50 EUR
Εντολή αλλαγής ή ακύρωσης για εξωτερική θεματοφυλακή 15 EUR
Εταιρικές πράξεις (CA), φορολογία
Προώθηση ενημέρωσης προς πελάτη ειδοποιήσεων εταιρικών πράξεων που λαμβάνονται από υπο-θεματοφύλακες/εκδότες Δωρεάν
Αίτηση για πληροφορίες για εταιρικές πράξεις από πελάτη προς
υπο-θεματοφύλακα
50 EUR ανά αίτηση
Εταιρικές πράξεις προερχόμενες από τον εκδότη: νέα έκδοση/ανταλλαγή αξιών/επαναγορά μετά από ρευστοποίηση/ρευστοποίηση κλπ. Δωρεάν
Εταιρικές πράξεις/γνωστοποιήσεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη: αύξηση κεφαλαίου, δημόσιες προσφορές (IPO), προσφορές ανταλλαγής, μετατροπές, άσκηση δικαιώματος αγοράς μετοχών, προαιρετικό μέρισμα, επανεπένδυση κεφαλαίου κλπ. 50 EUR ανά εντολή
Εταιρικές πράξεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη για εξάσκηση δικαιώματος ψήφου 50 EUR ανά οδηγία
Πιστοποίηση χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων αγορών μέσω
υπό-θεματοφύλακα
50 EUR ανά πιστοποίηση
Βοήθεια παροχής φορολογικής ελάφρυνσης σύμφωνα με Συνθήκη Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας απ’ευθείας από τον εκδότη Χρέωση ανά περίπτωση
ελάχιστο 50 EUR,
μέγιστο 250 EUR
Άλλες υπηρεσίες θεματοφυλακής7
Επεξεργασία εντολών θεματοφυλακής σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εξερχόμενα εμβάσματα 20 EUR
Μεταφορά εισοδήματος σε λογαριασμούς πελατών σε τρίτες τράπεζες Χρέωση σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις για πληρωμές/εμβάσματα της τράπεζας
Λήψη κατάστασης λογαριασμού από εξωτερικό θεματοφύλακα ανά αίτημα 50 EUR ανά κατάσταση λογαριασμού
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού χαρτοφυλακίου
(οποιαδήποτε κατάσταση ζητηθεί πέραν της μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού χαρτοφυλακίου)
5 EUR ανά επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού
Χρεώσεις μεσιτείας
Ομόλογα
Αξία κάτω από 10 εκατ. USD8 0,125%
(ελάχιστη χρέωση 150 USD)8
Αξία άνω των 10 εκατ. USD8 0,0625%
Μετοχές
Αξία κάτω από 100.000 USD8 0,25%
(ελάχιστη χρέωση 200 USD)8
100.000 - 999.999 USD8 0,20%
1 εκατ. - 10 εκατ. USD8 0,15%
Αξία άνω των 10 εκατ. USD8 Καθορίζεται μεμονωμένα

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε EUR, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό EUR του πελάτη, θα χρεωθεί το ισοδύναμο σε EUR από λογαριασμό του πελάτη από άλλα νομίσματα σε συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το νόμισμα του λογαριασμού του πελάτη διαφέρει από EUR, τα τέλη θα χρεωθούν σε ισοδύναμο EUR με συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα που διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.
2Περιοχή SEPA: χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία και Μονακό.
3Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με πάγια εντολή θα χρεώνονται σύμφωνα με τις Προμήθειες και χρεώσεις της Τράπεζας.
4Η περίοδος χάριτος δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές ανάληψης μετρητών.
5Οι αναλήψεις μετρητών από τις ATM υπολογίζονται ανά μήνα ανά λογαριασμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των καρτών που συνδέονται με το λογαριασμό.
6Η χρέωση βασίζεται στην αγοραία αξία του ενεργητικού του πελάτη. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αγοραία αξία για τα ομόλογα θα χρησιμοποιείται η ονομαστική αξία, για μετοχές θα χρησιμοποιείται το ποσό των 2 EUR ανά μετοχή. Η χρέωση τήρησης λογαριασμού εφαρμόζεται για διεθνείς κινητές αξίες US, GB, IE, RU. Η θεματοφυλακή κινητών αξιών σε άλλες αγορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες χρεώσεις.
7Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Προμήθειες διαχειρίσεως για έκδοση παγκόσμιου πιστοποιητικού καταθέσεων (GDR), συμβολαιογράφος, ταχυδρομική αποστολή κ.λπ.) καλύπτονται από τον Πελάτη σε τιμή κόστους.
8Ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.