• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες

Η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της είναι ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας. Η σχέση της Τράπεζας με τους πελάτες της χαρακτηρίζεται από το αίσθημα εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και την ικανότητα υπέρβασης προσδοκιών. Σε αυτά στηρίζεται η επιτυχία της Τράπεζας.

Η Τράπεζα εξυπηρετεί τόσο ιδιώτες που διαμένουν στην Κύπρο, όσο και διεθνείς ιδιώτες πελάτες. Η Τράπεζα αναπτύσσει ενεργά τις υπηρεσίες της για τους ντόπιους ιδιώτες πελάτες στην κυπριακή αγορά, προσφέροντάς τους ένα μεγάλο εύρος καθημερινών χρηματοοικονομικών λύσεων και λύσεων αποταμιευτικών προϊόντων και συναλλακτικών τραπεζικών υπηρεσιών. Για τους διεθνείς πελάτες, η RCB Bank Ltd προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ιδιώτες και τα μέλη των οικογενειών τους που διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κύπρο ή σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Ρωσία, στις χώρες της ΚΑΚ και στη Μέση Ανατολή.

Η εξυπηρέτηση κάθε ιδιώτη πελάτη ανατίθεται σε λειτουργό εξυπηρέτησης πελατών.