• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Άνοιγμα λογαριασμού για ιδιώτες

Στην RCB Bank Ltd μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό μόνοι σας ή από κοινού με περισσότερους δικαιούχους (κοινοί λογαριασμοί).

Για να ανοίξει λογαριασμό, ένας ιδιώτης θα πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα τα εξής έγγραφα:

  • Διαβατήριο ή εθνικό δελτίο ταυτότητας (πρωτότυπο) που πρέπει να φωτοτυπηθεί και να επικυρωθεί από υπάλληλο της Τράπεζας. Για υπηκόους Κύπρου είναι απαραίτητη η προσκόμιση εθνικού δελτίου ταυτότητας. Για υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η προσκόμιση έγκυρου διαβατηρίου είναι αποδεκτή.
  • Πρωτότυπο έγγραφο που αποδεικνύει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του αιτούντος. Η Τράπεζα δέχεται τα ακόλουθα πρόσφατα (έως έξι μηνών) έγγραφα: λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, λογαριασμό τηλεφώνου/τοπικής σύνδεσης στο Ίντερνετ, λογαριασμό φορολογικής οφειλής προς οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ασφαλιστήριο ακινήτου και κίνηση τραπεζικού λογαριασμού. Για Ρώσους και Ουκρανούς υπηκόους, η εγγεγραμμένη διεύθυνση που αναγράφεται στο διαβατήριο μπορεί να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό διεύθυνσης, με την προϋπόθεση ότι αυτή η διεύθυνση είναι η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.
  • Έντυπο αίτησης για άνοιγμα λογαριασμού, προσωπικό ερωτηματολόγιο, επιστολή κοινοποίησης φόρου άμυνας, Αυτοπιστοποίηση αναφορικά με την Πράξη φορολογικής συμμόρφωσης ξένων λογαριασμών (FATCA και CRS) και κάρτα δείγματος υπογραφής. Όλες οι υπογραφές πρέπει να επικυρωθούν από πιστοποιών υπάλληλο, εκτός και αν έχουν υπογραφεί υπό την παρουσία ενός από τους υπαλλήλους της Τράπεζας.

Η Τράπεζα θα ζητήσει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον ιδιώτη που έχει αιτηθεί το άνοιγμα λογαριασμού και ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να διαχειρίζεται τραπεζικό λογαριασμό. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο / πληροφορία θεωρεί ότι είναι απαραίτητο για να εκπληρώνει τη δέσμευσή της ως προς τη διενέργεια ολοκληρωτικού ελέγχου και εφαρμογή της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου». Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα ή μέσω τηλεφώνου.