• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πάγιες εντολές

Οι πάγιες εντολές προσφέρουν την δυνατότητα διενέργειας, αυτόματης μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό σας στην RCB σε έναν άλλο λογαριασμό, ο οποίος τηρείται είτε στην RCB, είτε σε κάποια άλλη τράπεζα. Καθώς είναι προγραμματισμένες να εκτελούνται σε καθορισμένες ημερομηνίες, οι πάγιες εντολές αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο για πληρωμές ενοικίων, καταβολή δόσεων δανείου, όπως και για κάθε άλλο είδος μεταφοράς χρημάτων σε τακτική βάση.

Η εκτέλεση της πληρωμής πραγματοποιείται συνήθως σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, υπάρχει όμως και η δυνατότητα προσαρμογής της στις ανάγκες του καθενός. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο πελάτης είναι να επιλέξει το χρηματικό ποσό, τη συχνότητα των μεταφορών και τις ημερομηνίες της πληρωμής. Σε κάθε ημερομηνία πληρωμής διενεργείται αυτόματη μεταφορά του απαιτούμενου χρηματικού ποσού.

Πλεονεκτήματα των πάγιων εντολών
  • Ο πελάτης μπορεί να αυτοματοποιήσει τακτικές πληρωμές και να αποφύγει τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου στην επικοινωνία με την Τράπεζα.
  • Ο πελάτης μπορεί να διαχειρίζεται το λογαριασμό του γρήγορα και αποτελεσματικά, καταβάλλοντας την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια.
  • Ο πελάτης θα καταβάλλει αντίτιμο για κάθε μεμονωμένη πληρωμή στο πλαίσιο πάγιας εντολής, σύμφωνα με τις “Προμήθειες και χρεώσεις” της Τράπεζας για μεταφορές.
Πάγιες εντολές για τη διατήρηση καθορισμένου υπολοίπου σε λογαριασμό

Ελάχιστο υπόλοιπο λογαριασμού

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ελαττωθεί σε σχέση με το προκαθορισμένο όριο, τότε το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί η διαφορά μεταφέρεται στο λογαριασμό σας από άλλον καθορισμένο λογαριασμό, ο οποίος τηρείται στην RCB.

Μέγιστο υπόλοιπο λογαριασμού

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε συγκεκριμένη ημερομηνία έχει υπερβεί το προκαθορισμένο όριο, τότε το πλεονάζον ποσό μεταφέρεται σε άλλον καθορισμένο λογαριασμό, ο οποίος τηρείται στην RCB ή σε άλλη τράπεζα.

Εύρος διακύμανσης υπολοίπου λογαριασμού

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σας βρίσκεται εκτός του προκαθορισμένου εύρους διακύμανσης, τότε, σε περίπτωση ελλείποντος ποσού, αυτό μεταφέρεται στο λογαριασμό σας από άλλον καθορισμένο λογαριασμό, ο οποίος τηρείται στην RCB, ενώ σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού, αυτό μεταφέρεται από το λογαριασμό σας σε άλλον καθορισμένο λογαριασμό, ο οποίος τηρείται στην RCB ή σε άλλη τράπεζα.

Αυτόματη αποπληρωμή καρτών της RCB

Το απαιτούμενο ποσό μεταφέρεται από τον τρεχούμενο λογαριασμό προκειμένου να εξοφληθεί το οφειλόμενο υπόλοιπο κατά την ημερομηνία πληρωμής.

Πάγιες εντολές για αυτόματη τακτική μεταφορά χρηματικών ποσών ή/και μετατροπή συναλλάγματος

Τακτική μεταφορά σταθερού ποσού από έναν λογαριασμό της RCB σε έναν άλλο λογαριασμό της RCB ή άλλης τράπεζας

Γίνεται καθορισμός του ποσού και της συχνότητας της μεταφοράς (ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, τριμηνιαίως, εξαμηνιαίως, ετησίως). Η αυτόματη μεταφορά του καθορισμένου ποσού πραγματοποιείται με την καθορισμένη συχνότητα.

Τακτική μετατροπή συναλλάγματος

Γίνεται καθορισμός του ποσού και της συχνότητας της μετατροπής (ημερησίως, εβδομαδιαίως, μηνιαίως, τριμηνιαίως, εξαμηνιαίως, ετησίως). Η αυτόματη μετατροπή του καθορισμένου ποσού πραγματοποιείται με την καθορισμένη συχνότητα.

Ποιος μπορεί να ενεργοποιήσει μια πάγια εντολή;
  • Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους κατόχους τρεχούμενων λογαριασμών στην Τράπεζα. Το μόνο που έχει να κάνει ο πελάτης είναι να συμπληρώσει έντυπο για πάγια εντολή σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα της Τράπεζας.