• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

SEPA Direct Debit

Το Direct Debit (Άμεση Χρέωση) είναι  μια εντολή πληρωμής  από έναν πελάτη (Καταβάλλοντα) με τη μορφή Εντολής Άμεσης Χρέωσης (Direct Debit Mandate), που παρέχεται στον πιστωτή οργανισμό/πάροχο υπηρεσιών  (Δικαιούχο Πληρωμής). Η Εντολή Άμεσης Χρέωσης επιτρέπει την χρέωση του λογαριασμού του Καταβάλλοντος από τον πιστωτή οργανισμό του για κυμαινόμενα ή σταθερά ποσά τα οποία  αιτείται ο Δικαιούχος Πληρωμής σε προκαθορισμένα  χρονικά διαστήματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ μίας πάγιας εντολής (standing order) και μίας Άμεσης Χρέωσης είναι ότι η πάγια εντολή διευθετείται από τον Καταβάλλοντα και είναι για ένα σταθερό ποσό, ενώ η  Άμεση Χρέωση καθορίζεται και εισπράττεται από τον Δικαιούχο Πληρωμής για ποσό το οποίο δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. 

Το σχέδιο SEPA Direct Debit  είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) η οποία επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν για αγαθά ή υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή SEPA (ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) χρησιμοποιώντας ένα τυποποιημένο προϊόν Άμεσης Χρέωσης, με τρόπο εύκολο, ασφαλή και αποτελεσματικό. 

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια Άμεση Χρέωση για την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, των ασφαλίστρων, των φόρων σας, κλπ., θα πρέπει να δώσετε Εντολή Άμεσης Χρέωσης απευθείας στον Δικαιούχο Πληρωμής. Η Τράπεζα επεξεργάζεται τις Εντολές Άμεσης Χρέωσης σύμφωνα με το Βιβλίο Κανονισμών του Σχεδίου SEPA Direct Debit (SEPA Direct Debit Scheme Rulebook) που εκδίδεται από το EPC. Το Βιβλίο Κανονισμών του Σχεδίου SEPA Direct Debit, λεπτομερείς πληροφορίες, όροι, δικαιώματα και υποχρεώσεις μπορούν να ανεβρεθούν στον ιστότοπο του EPC http://www.europeanpaymentscouncil.eu.

Βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας SEPA Direct Debit
  • SEPA Direct Debit είναι ένας απλός τρόπος πληρωμής τακτικών λογαριασμών, φόρων, ασφαλίστρων κλπ. χωρίς τον κίνδυνο αργοπορίας ή παράλειψης πληρωμών;
  • Η υπηρεσία SEPA Direct Debit διατίθεται μόνο για διακανονισμούς σε ΕΥΡΩ. Τόσο ο Δικαιούχος Πληρωμής όσο και ο Καταβάλλων πρέπει να κατέχουν λογαριασμό σε Ευρώ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που βρίσκεται  στην περιοχή SEPA;
  • Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις για τις πληρωμές SEPA Direct Debit έχουν τυποποιηθεί σε όλες τις χώρες του SEPA;
  • Τα SEPA Direct Debit ρυθμίζονται από Βιβλίο Κανονισμών του Σχεδίου SEPA Direct Debit για το χειρισμό πληρωμών  SEPA Direct Debit που έχουν απορριφθεί, επιστραφεί και αποδοθεί;
  • Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα SEPA Direct Debit  στους λογαριασμούς σας, οπόταν η Τράπεζα απορρίπτει όλα τα  SEPA Direct Debit που έχει λάβει, συμπληρώνοντας μια ειδική φόρμα σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας;
  • Εάν δεν συμφωνείτε με το SEPA Direct Debit που διευθετήθηκε από το λογαριασμό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφεί εντός των χρονικών ορίων που περιγράφονται στο Βιβλίο Κανονισμών του Σχεδίου SEPA Direct Debit;
  • Οι πληρωμές SEPA Direct Debit γίνονται χωρίς χρέωση. 
Προμήθειες και χρεώσεις για SEPA Direct Debit  
Προμήθειες και χρεώσειςΔημιουργία ή τροποποίηση SEPA Direct Debit  Εκτέλεση SEPA Direct Debit  Αποτυχία εκτέλεσης (π.χ. ανεπαρκείς πόροι)
 Εταιρικοί πελάτες5 EURΔωρεάν4 EUR