• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Οι προθεσμιακές καταθέσεις της RCB Bank Ltd αποτελούν μία βολική και αξιόπιστη μέθοδο αποταμίευσης. Η Τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της αρκετές καθιερωμένες καταθετικές λύσεις.

Οι προθεσμιακές καταθέσεις στην RCB Bank Ltd προσφέρουν μία σειρά πλεονεκτημάτων:

  • Οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν βάση διάφορων όρων και με ελκυστικά επιτόκια σε Ευρώ, Δολάρια ΗΠΑ, Ρούβλια Ρωσίας και Λίρες Αγγλίας.
  • Παρέχονται ευέλικτοι όροι κατάθεσης και ανάληψης κεφαλαίων εντός των ορίων που θέτει η Τράπεζα, ανάλογα με το σχέδιο που θα επιλέξει ο πελάτης.
  • Κάποια καταθετικά προϊόντα προσφέρονται και μέσω της υπηρεσίας RCB Online Banking.

Η RCB Bank Ltd συμμετέχει στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, το οποίο συστάθηκε με βάση τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2016 και τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2016.

Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Το όριο αυτό αφορά το συνολικό ποσό των καταθέσεων ενός καταθέτη σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υφιστάμενων καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε άλλα ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση της Τράπεζας και για τα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.

Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Investor (Επενδυτής)

Το καταθετικό σχέδιο «Investor» παρέχει το υψηλότερο επιτόκιο από όλα τα σχέδια προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, με τη δυνατότητα επιλογής της διάρκειας της κατάθεσης και του νομίσματός της - Ευρώ, Δολάρια Η.Π.Α., Λίρα Αγγλίας και Ρωσικό Ρούβλι.

Το σχέδιο μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι 3 έτη. Το επιτόκιο καθορίζεται από το ποσό, το νόμισμα και τη διάρκειά της κατάθεσης. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη του σχεδίου σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για τις καταθέσεις διάρκειας 18 μηνών και άνω, ο τόκος μπορεί να καταβληθεί προαιρετικά σε κάθε επέτειο.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει τη μερική ανάληψη ή επιπρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Το καταθετικό σχέδιο «Investor» είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικούς όσο και για κοινούς λογαριασμούς.

Gradual Rate (Κλιμακωτό)

Η διάρκεια του σχέδιου «Gradual Rate» είναι μονοετής και παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα τερματισμού της προθεσμιακής κατάθεσης πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση που ο τερματισμός αυτός πραγματοποιηθεί στους 3, 6 ή 9 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης, ο πελάτης δικαιούται το 15%, 45% ή 70% αντίστοιχα του τρέχοντος ετήσιου επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη της κατάθεσης σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει τη μερική ανάληψη ή επιπρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης και είναι διαθέσιμο τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.

Flexibility (Ευελιξία)

Το καταθετικό «Flexibility» παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα μερικής ανάληψης ή αύξησης του κεφαλαίου μέσα στα όρια του προσυμφωνηθέντος ελάχιστου και μέγιστου υπολοίπου. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, ο πελάτης συμφωνεί σε ένα ελάχιστο υπόλοιπο με την Τράπεζα. Το μέγιστο υπόλοιπο είναι πάντα το ελάχιστο υπόλοιπο επί 2,5. Το μέγιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 500 εκατομμύρια Ρωσικά Ρούβλια ενώ το συμφωνημένο ελάχιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 25.000 Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια.

Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Η διάρκεια του καταθετικού σχέδιου «Flexibility» μπορεί να είναι μονοετής διετής ή τριετής.

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Προσφέρεται τόσο για προσωπικό όσο και για κοινό λογαριασμό.