• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ενέγγυα Πίστωση

Η ενέγγυα πίστωση είναι η γραπτή ανάληψη υποχρέωσης από μία εκδότρια τράπεζα εκ μέρους ενός αιτούντος (εισαγωγέα προϊόντων ή υπηρεσιών), σύμφωνα με την οποία η τράπεζα υπόσχεται να καταβάλει πληρωμή υπέρ του δικαιούχου (εξαγωγέα ή πωλητή προϊόντων ή υπηρεσιών) έως ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό, εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και μετά την παρουσίαση των απαιτούμενων εγγράφων βάσει των όρων της ενέγγυας πίστωσης.

Πλεονεκτήματα Ενέγγυας Πίστωσης
Για τον αγοραστή (εισαγωγέα):
 • Η χρήση της ενέγγυας πίστωσης επιτρέπει στον αγοραστή να αποφύγει ή να μειώσει το ποσό της προκαταβολής.
 • Η ενέγγυα πίστωση προσφέρει τη βεβαιότητα ότι η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την παρουσίαση των εγγράφων.
 • Η ενέγγυος πίστωση διασφαλίζει στον αγοραστή ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι αποστολής, καθώς ο πωλητής πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης, όπως αυτοί επεξηγούνται στην ενέγγυα πίστωση (όροι και προθεσμίες αποστολής προϊόντων, παράδοσης), προκειμένου να γίνει η πληρωμή.
Για τον πωλητή (εξαγωγέα):
 • Η ενέγγυα πίστωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μη πληρωμής για τα προϊόντα που απεστάλησαν. Αν ο πωλητής υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή, η τράπεζα που έκδωσε την ενέγγυα πίστωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό που προσδιορίζεται σε αυτή.
 • Η ενέγγυα πίστωση εγγυάται ακόμα και από τη στιγμή της έναρξης παραγωγής ότι τα προϊόντα θα πληρωθούν.
 • Ο αγοραστής πρέπει να διατυπώσει τυχόν παράπονα/απαιτήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ξεχωριστά από την ενέγγυα πίστωση και δεν μπορεί να επηρεάσει την καταβολή των χρηματικών ποσών σύμφωνα με την ενέγγυα πίστωση, δίνοντας στον πωλητή σημαντικό πλεονέκτημα για τη διευθέτηση τέτοιων παραπόνων.
 • Η ενέγγυα πίστωση καθιστά εφικτή την επέκταση σε μία αγορά μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει προηγούμενη επιχειρηματική σχέση.
Εργασίες με Ενέγγυες Πιστώσεις που αναλαμβάνει η RCB Bank Ltd
 • Έκδοση ενέγγυας πίστωσης εκ μέρους των πελατών της RCB Bank Ltd.
 • Ειδοποίηση σε πελάτες της RCB Bank Ltd ενέγγυων πιστώσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ τους από άλλες τράπεζες ή τροποποιήσεις στις εν λόγω πιστώσεις.

Κατά την εκτέλεση εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τους όρους των «Ενιαίων Μεθόδων και Πρακτικών για τις Ενέγγυες Πιστώσεις», όπως τροποποιήθηκαν το 2007 με την έκδοση #600 που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (UCP 600).

Βασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Ενέγγυες Πιστώσεις
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση Ενέγγυας Πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Έκδοση Ενέγγυας Πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Παράταση λήξης Ενέγγυας Πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως
Παράταση λήξης Ενέγγυας Πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση Ενέγγυας Πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Προμήθεια αποδοχής Ενέγγυας Πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Προμήθεια αποδοχής Ενέγγυας Πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 10 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (έλεγχος εγγραφών στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Έγγραφα Ενέγγυας Πίστωσης με διαφορές 80 EUR
Έξοδα πληρωμής/ κάλυψης 50 EUR
Έξοδα courier 35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)
Ταχυδρομικά έξοδα 2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)
Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων 50 EUR – 250 EUR (Ad-hoc fee)
Έξοδα Swift 10 EUR
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία Έξοδα
Προμήθεια ειδοποίησης Ενέγγυας Πίστωσης 0,1%, ελάχιστο 50 EUR μέγιστο 100 EUR
Έξοδα ειδοποίησης για τροποποίηση Ενέγγυας Πίστωσης 50 EUR
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 10 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Χειρισμός εγγράφων Ενέγγυας Πίστωσης (έλεγχος εγγραφών στις περιπτώσεις που η Ενέγγυα Πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Προμήθεια πληρωμής / εκτέλεσης 0,3% ελάχιστο 30 EUR, μέγιστο 100 EUR
Έγγραφα Ενέγγυας Πίστωσης με διαφορές 80 EUR
Προέλεγχος εγγράφων Ελάχιστο 50 EUR
Έξοδα κάλυψης 50 EUR
Έξοδα courier 35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)
Ταχυδρομικά έξοδα 2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)
Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων 50 EUR – 250 EUR
Έξοδα Swift 10 EUR
Έξοδα ακύρωσης 25 EUR
Έξοδα επιβεβαίωσης Ανάλογα με το ρίσκο της χώρας/τράπεζας, ελάχιστο 100 EUR