• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6792 93.5460
EUR CHF 1.0588 1.1074
EUR USD 1.1967 1.2367
EUR GBP 0.8751 0.9010

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.7285 91.9447
EUR CHF 1.0720 1.0841
EUR USD 1.2112 1.2212
EUR GBP 0.8871 0.8936

Πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Οι πιστωτικές γραμμές για χρηματοδότηση επιχειρήσεων απευθύνονται σε τοπικές επιχειρήσεις στην Κύπρο που χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης για τις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικής χρηματοδότησης λειτουργεί στη βάση του ότι ο δανειολήπτης θα λάβει μια ανανεώσιμη πιστωτική γραμμής και το δάνειο χορηγείται στη μορφή ανεξάρτητων δόσεων. Το μέγεθος κάθε δόσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20% του ορίου της πιστωτικής γραμμής και το χρονικό διάστημα του χρεωστικού υπόλοιπου για κάθε δόση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες.

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

Πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που τηρεί στην RCB Bank Ltd και την παροχή εγγύησης. Το μέγιστο όριο της ανανεώσιμης πιστωτικής γραμμής ορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ισχύ του πελάτη, τον μέσο μηνιαίο πιστωτικό κύκλο εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την αξιολόγηση της προτεινόμενης εγγύησης. Ταυτόχρονα, η αξία της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το βασικό ποσό, τον τόκο και τυχόν κίνδυνο που μπορεί να αναλάβει η Τράπεζα αν εξαναγκαστεί να πουλήσει την εγγύηση.