• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 79.8986 84.5586
EUR CHF 1.0445 1.0911
EUR USD 1.1450 1.1850
EUR GBP 0.8337 0.8583

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 81.3155 82.4780
EUR CHF 1.0586 1.0702
EUR USD 1.1575 1.1675
EUR GBP 0.8414 0.8476

Πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Οι πιστωτικές γραμμές για χρηματοδότηση επιχειρήσεων απευθύνονται σε τοπικές επιχειρήσεις στην Κύπρο που χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης για τις βασικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αυτός ο τύπος επιχειρηματικής χρηματοδότησης λειτουργεί στη βάση του ότι ο δανειολήπτης θα λάβει μια ανανεώσιμη πιστωτική γραμμής και το δάνειο χορηγείται στη μορφή ανεξάρτητων δόσεων. Το μέγεθος κάθε δόσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 20% του ορίου της πιστωτικής γραμμής και το χρονικό διάστημα του χρεωστικού υπόλοιπου για κάθε δόση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες.

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

Πιστωτικές γραμμές χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης

Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που τηρεί στην RCB Bank Ltd και την παροχή εγγύησης. Το μέγιστο όριο της ανανεώσιμης πιστωτικής γραμμής ορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ισχύ του πελάτη, τον μέσο μηνιαίο πιστωτικό κύκλο εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την αξιολόγηση της προτεινόμενης εγγύησης. Ταυτόχρονα, η αξία της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το βασικό ποσό, τον τόκο και τυχόν κίνδυνο που μπορεί να αναλάβει η Τράπεζα αν εξαναγκαστεί να πουλήσει την εγγύηση.