• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Υπεραναλήψεις

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στις τοπικές μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία μία σειρά προϊόντων υπερανάληψης για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών, μεταξύ των οποίων η υπερανάληψη με μηνιαία αποπληρωμή, καθώς και υπεραναλήψεις που έχουν σχεδιαστεί για τη συμπλήρωση κεφαλαίου κίνησης με προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συνεχιζόμενου χρέους. Η μέγιστη διάρκεια υπερανάληψης είναι 12 μήνες.

Υπερανάληψη με μηνιαία αποπληρωμή

Αυτός ο τύπος υπερανάληψης έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ελλείψεις σε ταμειακά διαθέσιμα, ενώ ο πελάτης πρέπει να αποπληρώνει πλήρως την υπερανάληψη τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Με άλλα λόγια, κάθε ημερολογιακό μήνα κατά την περίοδο της υπερανάληψης, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει ότι το πιστωτικό υπόλοιπο διατηρείται στον λογαριασμό της υπερανάληψης τουλάχιστον για μία ημέρα.

Το όριο της υπερανάληψης ορίζεται έως και στο 30% του μέσου μηνιαίου πιστωτικού κύκλου εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη. Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που τηρεί στην RCB Bank Ltd.

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

Υπερανάληψη με μηνιαία αποπληρωμή

Η υπερανάληψη ισχύει για τρεχούμενους λογαριασμούς πελατών που τηρούνται στην RCB Bank Ltd. Ανάλογα με το επίπεδο του ορίου υπερανάληψης και την οικονομική ισχύ του δανειολήπτη, η Τράπεζα μπορεί να αποφασίσει τη διάθεση μη ασφαλισμένου ορίου υπερανάληψης.

Υπερανάληψη με προκαθορισμένο διάστημα παρατεταμένου χρέους

Ο συγκεκριμένος τύπος υπερανάληψης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει χρηματοδότηση για τη συμπλήρωση του κεφαλαίου κίνησης, ενώ η υπερανάληψη έχει σχεδιαστεί να αποπληρώνεται πλήρως εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Το χρονικό διάστημα του παρατεταμένου χρέους που παρέχεται με αυτή τη διευκόλυνση δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες. Η υπερανάληψη ισχύει για τρεχούμενο λογαριασμό πελάτη που τηρείται στην RCB Bank Ltd. Ο συγκεκριμένος τύπος πιστωτικού προϊόντος απαιτεί από το δανειολήπτη τη μεταβίβαση των λειτουργικών ταμειακών ροών και του πιστωτικού κύκλου εργασιών στους τρεχούμενους λογαριασμούς του που τηρεί στην RCB Bank Ltd και απαιτεί εγγύηση.

Παράδειγμα πιστωτικού προϊόντος:

Υπερανάληψη με προκαθορισμένο διάστημα παρατεταμένου χρέους

Το όριο υπερανάληψης ορίζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ισχύ του πελάτη, τον μέσο μηνιαίο πιστωτικό κύκλο εργασιών από τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την αξιολόγηση της προτεινόμενης εγγύησης. Ταυτόχρονα, η αξία της εγγύησης πρέπει να καλύπτει το βασικό ποσό, τον τόκο και τυχόν κίνδυνο που μπορεί να αναλάβει η Τράπεζα αν εξαναγκαστεί να πουλήσει την εγγύηση.