• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος δανεισμός

Αν η εταιρεία σας χρειάζεται κεφάλαια για την εξαγορά μίας επιχείρησης ή ενός υποσχόμενου εμπορικού ακινήτου, τη διεύρυνση της παραγωγικής της ικανότητας, τη χρηματοδότηση της αγοράς πολύπλοκου εξοπλισμού, η RCB Bank Ltd προσφέρει μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες λύσεις δανεισμού σε διάφορα νομίσματα.

Ανάλογα με τη δομή της συμφωνίας, ως τμήμα του προγράμματος μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού της, η Τράπεζα μπορεί να προσφέρει δάνεια και πιστωτικές γραμμές ή να εκχωρήσει ενέγγυο πίστωση. Η μέγιστη αξία μίας πιστωτικής γραμμής ορίζεται βάσει της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη και της δυνατότητάς του για αποπληρωμή του δανείου ανάλογα με την συγκεκριμένη φύση των δραστηριοτήτων του, την οικονομική του βιωσιμότητα, τους κινδύνους που συνδέονται με την εφαρμογή του προγράμματος για το οποίο απαιτείται χρηματοδότηση και το πιστωτικό ιστορικό του δανειολήπτη.

Για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια, η Τράπεζα απαιτεί εγγύηση σε μορφή υποθήκης, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών ακινήτων ή άλλων τύπων εγγύησης. Η αξία μίας εγγύησης πρέπει να καλύπτει το βασικό ποσό, τον τόκο και τυχόν κίνδυνο που μπορεί να αναλάβει η Τράπεζα αν εξαναγκαστεί να πουλήσει την εγγύηση. Τα χρήματα δίνονται μέσω της έκδοσης δανείου εφάπαξ εκταμίευσης ή μέσω ανοίγματος πιστωτικής γραμμής βάσει της εξέτασης των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων.