• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

EIF

Innovfin SME Guarantee Facility

Η RCB Bank Ltd είναι το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο, το οποίο έχει συνάψει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την προώθηση του προγράμματος “InnovFin SME Guarantee Facility” στην Κύπρο. Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει την αύξηση της προσβασιμότητας στη χρηματοδότηση καινοτόμων μικρομεσαίων εταιρειών (ΜΜΕ) και μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (μέχρι 499 εργαζόμενους), παρέχοντάς τους δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη.

Η Συναλλαγή Τελικού Παραλήπτη υποστηρίζεται από τον InnovFin, τον μηχανισμό εγγύησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο ‘Ορίζοντας 2020’ και τoυ Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Δικαιούχοι του προγράμματος “InnovFin SME Guarantee Facility”

Κριτήρια Δανειολήπτη

Κατηγορία εταιρείας Αριθμός Υπαλλήλων Κύκλος εργασιών ή Συνολικός ισολογισμός
ΜΜΕ <250 (ΙΠΑ) <€ 50 εκ. <€ 43 εκ.
Μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης <<499δ(ΙΠΑ) και όχι ΜΜΕ Δεν ισχύει Δεν ισχύει
ΙΠΑ: Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης

Τραπεζικές Διευκολύνσεις παραχωρούνται μόνο σε ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας, όπως καλύπτονται από το πρόγραμμα.

Αίτηση
Οι Τραπεζικές Διευκολύνσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή δανείου τακτής προθεσμίας ή κεφαλαίου κίνησης.

Σκοπός
Οι Τραπεζικές Διευκολύνσεις μπορούν να χρηματοδοτούν περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας), κεφάλαιο κίνησης ή μεταβιβάσεις μετοχών.

Διάρκεια Διευκόλυνσης

Από 12 μήνες έως 10 χρόνια

Ύψος δανειοδότησης

Από €0.25 εκ. μέχρι €4 εκ. ευρώ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την Καινοτομία

Οι Δανειολήπτες πρέπει να συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα Κριτήριο Επιλεξιμότητας Καινοτομίας ως ακολούθως:

Κωδικός Σύντομη περιγραφή Περιγραφή
1 Καινοτόμα προϊόντα/διαδικασίες/υπηρεσίες i – Ο Δανειολήπτης σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την Τραπεζική Διευκόλυνση για να επενδύσει στην παραγωγή ή στην ανάπτυξη ή στην εφαρμογή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, ή ii) μεθόδων παραγωγής ή παράδοσης ή iii) καινοτόμας οργανωτικής διαδικασίας περιλαμβανομένων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και όπου υπάρχει κίνδυνος πιθανής αποτυχημένης τεχνολογικής ή βιομηχανικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αποδεικνύεται από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό εμπειρογνώμονα
2 Ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση ii – Ο Δανειολήπτης είναι μια "ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση", η οποία είναι ΜΜΕ ή Μικρής ή Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που λειτουργεί στην αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια μετά την πρώτη εμπορική της δραστηριότητα και με μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη των εργαζομένων ή στον κύκλο εργασιών πέραν του 20% ετησίως, σε περίοδο τριών ετών και με δέκα ή περισσότερους υπαλλήλους στην αρχή της περιόδου
3 Έξοδα Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) 5% iii – Ο Δανειολήπτης λειτουργεί στην αγορά για λιγότερο από 7 χρόνια μετά την πρώτη εμπορική δραστηριότητα και τα έξοδα Ε&Κ αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% του συνολικού λειτουργικού του κόστους σε τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη πριν από την αίτηση του Δανειολήπτη για Τραπεζική Διευκόλυνση, ή στην περίπτωση νεοσυσταθείσας επιχείρησης (και κυρίως εταιρεία start-up) χωρίς προηγούμενα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές καταστάσεις
4 Έξοδα Καινοτομίας iv.α. Οι ετήσιες δαπάνες Ε&Κ του Δανειολήπτη είναι ή υπερβαίνουν το 20% του ποσού της Τραπεζικής Διευκόλυνσης σύμφωνα με τις τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει αύξηση των δαπανών Ε&Κ τουλάχιστον ίση με το ποσό Τραπεζικής Διευκόλυνσης
5 80% Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) και/ή Καινοτομία iv.β. Ο Δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει ποσό τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού της Τραπεζικής Διευκόλυνσης σε δραστηριότητες Ε&Κ όπως αναφέρεται στο επιχειρηματικό του σχέδιο και το υπόλοιπο στο κόστος που απαιτείται για την πραγματοποίηση παρόμοιων δραστηριοτήτων
6 Στήριξη Καινοτομίας iv.γ. Ο Δανειολήπτης έχει λάβει επίσημα επιχορηγήσεις, δάνεια ή διευκολύνσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης για την Ε&Κ (π.χ. «Ορίζοντας 2020» ή «7ο ΠΠ») ή μέσω χρηματοδοτικών μέσων (π.χ. κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες ή Eurostars) ή εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα έρευνας κατά τους τελευταίους 36 μήνες, υπό τον όρο ότι η Τραπεζική Διευκόλυνση δεν καλύπτει τα ίδια έξοδα
7 Βραβείο Καινοτομίας iv. δ. Ο Δανειολήπτης κατέχει βραβείο Ε&Α ή βραβείο Καινοτομίας που παρείχε θεσμικό όργανο της ΕΕ ή άλλος φορέας της ΕΕ κατά τους τελευταίους 24 μήνες
8 Δικαίωμα τεχνολογίας iv.ε. Ο Δανειολήπτης έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα δικαίωμα τεχνολογίας κατά τους τελευταίους 24 μήνες και ο σκοπός της Τραπεζικής Διευκόλυνσης είναι να επιτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, τη χρήση αυτής της τεχνολογίας
9 Επιχειρηματικά κεφάλαια iv.στ. Ο Δανειολήπτης είναι προσφάτως εγγεγραμμένη ΜΜΕ στην οποία έχουν επενδυθεί επιχειρηματικά κεφάλαια από επενδυτές ή από «επιχειρηματικό άγγελο», που είναι μέλος δικτύου κατά τους τελευταίους 24 μήνες ή ένας τέτοιος επενδυτής είναι μέτοχος του Δανειολήπτη κατά τη στιγμή της αίτησης για Τραπεζική Διευκόλυνση
10 Επενδύσεις χρηματοδότησης κινδύνου iv.ζ. Ο Δανειολήπτης αιτείται χρηματοδότηση επένδυσης υψηλού χρηματοδοτικού κινδύνου, η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται για να προχωρήσει με την παραγωγή νέου προϊόντος ή να εισέλθει σε νέα γεωγραφική αγορά, υπερβαίνει το 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του κατά τα προηγούμενα 5 έτη
11 Έξοδα Έρευνας & Καινοτομίας 10% iv.η. Τα κόστος Ε&Κ του δανειολήπτη αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του συνολικού λειτουργικού κόστους του σε τουλάχιστον ένα από τα τρία έτη που προηγούνται της αίτησης του Δανειολήπτη ή στην περίπτωση μιας επιχείρησης χωρίς ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές δηλώσεις
12 Έξοδα Ε&Κ (Μικρές Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) iv.θ. Ο Δανειολήπτης είναι μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τα κόστη Ε&Κ αντιπροσωπεύουν: (Α) είτε, τουλάχιστον το 15% του συνολικού λειτουργικού κόστους του Δανειολήπτη σε τουλάχιστον ένα από τα τρία χρόνια πριν από την αίτηση του Δανειολήπτη για Τραπεζική Διευκόλυνση. (Β) ή τουλάχιστον 10% των ετησίων συνολικών λειτουργικών εξόδων του Δανειολήπτη κατά τα τρία έτη που προηγούνται της αίτησης του Δανειολήπτη για Τραπεζική Διευκόλυνση
13
(εάν εφαρμόζεται)
Μέτρα στήριξης iv.ι. Ο Δανειολήπτης πραγματοποίησε εξόφληση των δαπανών Ε&Κ κατά τους τελευταίους 36 μήνες από αρμόδιους εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισμούς ή φορείς ως μέρος των μέτρων γενικής στήριξης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αποσκοπούσαν στην παροχή κινήτρων στις εταιρείες για επενδύσεις στην Ε&Κ υπό τους όρους ότι, i) αυτός ο οργανισμός ή φορέας είναι ανεξάρτητος από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τον Δανειολήπτη και ii) η αιτούμενη Τραπεζική Διευκόλυνση του Δανειολήπτη καλύπτει τις αυξημένες δαπάνες όπως αναφέρονται στο επιχειρηματικό σχέδιο του και iii) η Τραπεζική Διευκόλυνση δεν καλύπτει τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που ήδη υποστηρίζονται από τα προαναφερθέντα μέτρα
14
(εάν εφαρμόζεται)
Καινοτόμα εταιρεία iv.κ. Ο Δανειολήπτης έχει οριστεί ως καινοτόμος εταιρεία από Κοινοτικό ή Εθνικό ή Περιφερειακό όργανο ή οργανισμό κατά τους τελευταίους 36 μήνες, υπό τους όρους ότι, σε κάθε περίπτωση (Α) ο προσδιορισμός βασίζεται στα κριτήρια τα οποία είναι δημόσια διαθέσιμα, εφόσον τα κριτήρια αυτά:
• δεν περιορίζονται ή δεν ευνοούν με οποιονδήποτε τρόπο συγκεκριμένη βιομηχανία ή τομέα, και
• θα αντικατοπτρίζουν τουλάχιστον ένα από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας για την Καινοτομία, εκτός από το Κριτήριο Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που αναφέρεται στην παράγραφο (iv) (δ), ή θα αντικατοπτρίζουν την ουσία τουλάχιστον ενός από τα κριτήρια αυτά, αλλά δεν θα είναι λιγότερο αυστηρό (Β) ο οργανισμός ή ο φορέας είναι ανεξάρτητος από τον Τραπεζικό Οργανισμό και τον Δανειολήπτη και (Γ) η Τραπεζική Διευκόλυνση καλύπτει τις αυξημένες δαπάνες όπως αναφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο του Δανειολήπτη.
Άλλα κριτήρια
  • Πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και επιχειρηματικό σχέδιο που αποδεικνύει την ικανότητα αποπληρωμής καθώς και άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τα παραπάνω Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας
  • Ιδία συνεισφορά τουλάχιστον κατά 30%
  • Ικανοποιητικές εξασφαλίσεις και καθαρό πιστωτικό ιστορικό
  • Συμπλήρωση κριτηρίων/διαδικασιών KYC (γνωρίζω τον πελάτη μου) και KYCB (γνωρίζω την επιχείρηση του πελάτη μου)

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της.