• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Λύσεις δανεισμού

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες της υπηρεσίες δανεισμού που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες τους για διαρκή χρηματοδότηση των εργασιών τους και επιπλέον προσφέρει στις εταιρείες μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια σε διεθνείς εταιρικούς πελάτες και τοπικές επιχειρήσεις με έδρα και δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Τράπεζα χορηγεί εμπορικά δάνεια με όρους που λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο κλάδο και τμήμα της οικονομίας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η σειρά προϊόντων μας περιλαμβάνει υπεραναλήψεις, πιστωτικές γραμμές για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, επενδυτικά δάνεια με εγγύηση εμπορικά ακίνητα, δανεισμός τύπου «back-to-back» και δάνεια με εγγύηση κινητές αξίες.

Σύμφωνα με την πολιτική περί επιτοκίων, η Τράπεζα θέτει χαμηλά επιτόκια, καθώς και εξατομικευμένα επιτόκια (κατά περίπτωση) που λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο και την προοπτική προσέλκυσης επιπλέον συναλλαγών από τους δανειολήπτες.