• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6792 93.5460
EUR CHF 1.0588 1.1074
EUR USD 1.1967 1.2367
EUR GBP 0.8751 0.9010

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.7285 91.9447
EUR CHF 1.0720 1.0841
EUR USD 1.2112 1.2212
EUR GBP 0.8871 0.8936

Λύσεις δανεισμού

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες της υπηρεσίες δανεισμού που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες τους για διαρκή χρηματοδότηση των εργασιών τους και επιπλέον προσφέρει στις εταιρείες μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια σε διεθνείς εταιρικούς πελάτες και τοπικές επιχειρήσεις με έδρα και δραστηριότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Τράπεζα χορηγεί εμπορικά δάνεια με όρους που λαμβάνουν υπόψη το συγκεκριμένο κλάδο και τμήμα της οικονομίας όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η σειρά προϊόντων μας περιλαμβάνει υπεραναλήψεις, πιστωτικές γραμμές για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, επενδυτικά δάνεια με εγγύηση εμπορικά ακίνητα, δανεισμός τύπου «back-to-back» και δάνεια με εγγύηση κινητές αξίες.

Σύμφωνα με την πολιτική περί επιτοκίων, η Τράπεζα θέτει χαμηλά επιτόκια, καθώς και εξατομικευμένα επιτόκια (κατά περίπτωση) που λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο και την προοπτική προσέλκυσης επιπλέον συναλλαγών από τους δανειολήπτες.