• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Συναλλαγές με παράγωγα

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στους εταιρικούς της πελάτες ποικιλία χρηματοπιστωτικών λύσεων διαχείρισης κινδύνου. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στους κινδύνους επιτοκίων και συναλλάγματος χρησιμοποιώντας τα παρακάτω μέσα αντιστάθμισης: παραδοτέες και μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF), συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης για αγοραπωλησία συναλλάγματος.

Οι εξατομικευμένες λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου χάρη σε αυτά τα μέσα μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες της Τράπεζας να μειώσουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο ζημίας λόγω δυσμενών μελλοντικών μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος και επιτοκίων, διατηρώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα απόδοσης σε περίπτωση θετικής εξέλιξης, καθώς και να απλοποιήσουν τον προγραμματισμό των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, χάρη στην προβλεψιμότητα των μελλοντικών τιμών συναλλάγματος και επιτοκίων.

Οι συναλλαγές με παράγωγα πραγματοποιούνται μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων τυποποιημένων συμβάσεων που έχουν συνταχθεί από το International Swaps and Derivatives Association (ISDA) και συνάπτονται μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας.

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Για ζητήματα που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση των πελατών, καθώς και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, επικοινωνήστε με τον προσωπικό διαχειριστή του λογαριασμού σας σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, ή με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.