• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.6469 93.3613
EUR CHF 1.0492 1.0963
EUR USD 1.1586 1.1986
EUR GBP 0.8891 0.9168

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.6315 91.8141
EUR CHF 1.0661 1.0779
EUR USD 1.1776 1.1876
EUR GBP 0.9032 0.9101

Συναλλαγές REPO

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στους κατόχους κινητών αξιών που φυλάσσονται από την Τράπεζα έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης με εγγύηση τα εν λόγω χρεόγραφα μέσω συναλλαγών REPO.

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Για ζητήματα που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση των πελατών, καθώς και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, επικοινωνήστε με τον λειτουργό εξυπηρέτησης σας σε ένα από τα καταστήματα ή με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.

Βασικές παράμετροι των συναλλαγών REPO
  • Ο μηχανισμός συναλλαγών REPO λειτουργεί στην εξής βάση: για την περίοδο του δανείου, τα χρεόγραφα που δίνονται ως εγγύηση περνούν στην κατοχή της Τράπεζας, ενώ ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τα αγοράσει ξανά από την Τράπεζα όταν ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της συναλλαγής.
  • Οι συναλλαγές αυτές ρυθμίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένες τυποποιημένες συμβάσεις: Παγκόσμια Πρότυπη Σύμβαση Επαναγοράς (GMRA).
  • Όταν η σύμβαση λήξει, είναι πιθανή η ανανέωση της συναλλαγής REPO.
  • Ως εγγύηση για τέτοιες συναλλαγές μπορούν να δοθούν μόνο διαπραγματεύσιμοι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο που έχει εγκρίνει η Τράπεζα.
Βασικές λεπτομέρειες των πράξεων REPO στην RCB

Νόμισμα

Ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας, ρούβλια Ρωσίας

Περίοδος

REPO με ανοικτή προθεσμία
Προθεσμία REPO – μέχρι ένα μήνα

Ανανέωση

Δυνατή κατόπιν αιτήματος

Επιτόκιο και παραμέτροι

Συμφωνούνται τη στιγμή της συναλλαγής

Πλεονεκτήματα των πράξεων REPO
  • Μέθοδος μετατροπής των επενδύσεων σε κεφάλαια για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτείται η ρευστοποίηση της υπάρχουσας επενδυτικής σας θέσης.
  • Χρήση μόχλευσης πιστώσεων για πράξεις με κινητές αξίες κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη λήψη βραχυπρόθεσμης δανειοδότησης με εγγύηση τις κινητές αξίες που φυλάσσονται από την Τράπεζα.
  • Ανταγωνιστικά επιτόκια.