• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Εταιρικοί πελάτες

  Η RCB Bank Ltd προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εταιρικούς πελάτες με επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και άλλες χώρες της ΕΕ.

  Η RCB Bank Ltd χρησιμοποιεί υποδομές υψηλής τεχνολογίας που έχουν προσαρμοστεί ώστε να παρέχουν μεγάλο εύρος τραπεζικών υπηρεσιών και συναλλαγών σε διεθνείς εταιρείες και στις θυγατρικές τους που έχουν συσταθεί στην Κύπρο και άλλες χώρες. Η Τράπεζα έχει σχέσεις με αρκετές δεκάδες ανταποκριτριών τραπεζών στην Ευρώπη, τη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ, πραγματοποιώντας για τους πελάτες της μεγάλο όγκο συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων όσων βασίζονται σε τεχνολογίες του Διαδικτύου.

  Η Τράπεζα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις δανεισμού στους εταιρικούς πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προσφέρει η Κύπρος για τη λειτουργία των μητρικών εταιρειών. Η Τράπεζα έχει εκτεταμένη εμπειρία στον διαρθρωμένο δανεισμό και προσφέρει μία μοναδική σειρά λύσεων για πληθώρα συνηθισμένων επιχειρηματικών περιπτώσεων και προκλήσεων. Ο εμπορικός δανεισμός σε διεθνείς πελάτες εστιάζει στη χρηματοδότηση διάφορων διεθνών επενδυτικών έργων.

  Η RCB Bank Ltd πρόσφατα δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα δανεισμού απευθυνόμενο σε τοπικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Κύπρο και προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις για επενδυτικούς σκοπούς και για τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.