• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 88.7416 93.5332
EUR CHF 1.0891 1.1370
EUR USD 1.1779 1.2179
EUR GBP 0.8580 0.8833

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 90.1506 91.3472
EUR CHF 1.0958 1.1078
EUR USD 1.1916 1.2016
EUR GBP 0.8627 0.8690

Νέα

Η RCB Bank δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2018

14.06.2019

Η RCB Bank Ltd δημοσίευσε τους ενοποιημένους οικονομικούς λογαριασμούς της για το 2018, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το 2018, η κερδοφορία της RCB παρέμεινε υγιής, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται στα 76,4 εκατομμύρια ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) πάνω από 15%. Επιπλέον, η Τράπεζα βελτίωσε τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά της. Η RCB διατήρησε επίσης ένα πολύ χαμηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υψηλό επίπεδο κάλυψης αυτών. Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε σε 12,2 εκατομμύρια ευρώ, 0,2% των συνολικών χορηγήσεων σε πελάτες. Η κάλυψη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις ήταν πάνω από 90%.

Η RCB επέδειξε υψηλό επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας: οι δείκτες Common Equity Tier 1 και Tier 1 ανήλθαν στο 23,3% και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν 23,7%. Η πελατειακή βάση σημείωσε αύξηση της τάξης του 6%, κυρίως λόγω της ταχέως αναπτυσσόμενης εγχώριας πελατείας, που παρουσίασε αύξηση κατά 34%. Κατά τη διάρκεια του 2018, η RCB μείωσε σταδιακά τα δάνεια σε μεγάλους ρώσους εταιρικούς πελάτες και τις σχετικές χρηματοδοτικές πράξεις με την VTB Bank, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χαρτοφυλακίου δανείων σε 4,9 δισ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 σε σύγκριση με 6,9 δισ. Ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και μείωση του συνολικού ενεργητικού αντίστοιχα.

Την ίδια χρονιά, η RCB ξεκίνησε νέα 5ετή στρατηγική με βασικούς πυλώνες την περαιτέρω επέκταση στην εγχώρια αγορά, την ιδιωτική τραπεζική, μια στοχευμένη διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τεχνολογικές επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης τη σταδιακή μείωση των ανοιγμάτων σε μεγάλους ρωσικούς εταιρικούς δανειολήπτες και τις χρηματοδοτικές πράξεις με την VTB Bank, η οποία θα μειώσει τον κίνδυνο συγκέντρωσης και θα οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη δομή περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επικεντρωμένη στις δραστηριότητες στην εγχώρια και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Το 2019, η Τράπεζα θα ενισχύσει και θα επεκτείνει τις εγχώριες επιχειρηματικές δραστηριότητές της με εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες, κάτι που αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης της Τράπεζας τα τελευταία τρία χρόνια. Η συνεργασία της RCB τόσο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) όσο και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων και καινοτομιών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κύπρου (ΜΜΕ), συνέχισε να στηρίζει την κυπριακή οικονομία.

Η χρηματοοικονομική ικανότητα της RCB Bank, σε συνδυασμό με την υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών της και την ανταγωνιστική προσφορά προϊόντων, αναδεικνύουν την Τράπεζα ως κορυφαίο χρηματοοικονομικό εταίρο για μεμονωμένους πελάτες και επιχειρήσεις στην Κύπρο.


Άλλα νέα