• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νέα

Νέα τέλη για τις προμήθειες και χρεώσεις της Τράπεζας για τους εταιρικούς και για τους ιδιώτες πελάτες

28.07.2016

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2016, νέες προμήθειες και χρεώσεις θα εφαρμοστούν από την Τράπεζα, τόσο για τους εταιρικούς όσο και για τους ιδιώτες πελάτες της RCB Bank Ltd.

Παρακαλώ σημειώστε ότι όλες οι υπόλοιπες Χρεώσεις και Προμήθειες της Τράπεζας παραμένουν αμετάβλητες.

Εταιρικοί πελάτες:
Λογαριασμοί
Ετήσια χρέωση τήρησης λογαριασμού 200 EUR (50 EUR χρέωση ανά τρίμηνο)
Επικαιροποίηση / Ανανέωση λογαριασμού 100 EUR
Συναλλαγές Μετρητών
Κατάθεση μετρητών Δωρεάν για EUR
0,5% για άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR)
Ανάληψη μετρητών Δωρεάν για EUR (μέχρι 10.000 EUR)
0,1% για EUR (άνω των 10.000 EUR)
0,5% για άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR)
Τέλος για πράξεις συναλλάγματος σε μετρητά (ανά συναλλαγή) 0,5% (ελάχιστο 5 EUR, μέγιστο 35 EUR)
Συναλλαγές κερμάτων (κατάθεση / ανάληψη / ανταλλαγή) 1% για ποσά άνω των 50 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)
Πληρωμές /Εμβάσματα
Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT - Ένδειξη εξόδων SHARED) 0,15% (ελάχιστο 35 EUR, μέγιστο 250 EUR)
Οδηγίες για εμβάσματα που λαμβάνονται πριν το χρονικό όριο, θα διενεργούνται αυθημερόν χωρίς επιπλέον έξοδα.
Επιπλέον χρέωση, για πληρωμές SWIFT, με επιλογή ένδειξης εξόδων OUR 10 EUR (μέχρι 10.000 EUR)
35 EUR (από 10.000 EUR μέχρι 50.000 EUR)
60 EUR (άνω των 50.000 EUR)
Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT προς όφελος δικαιούχων της VTB24 μέσω RCB Online Banking 10 EUR
Επεξεργασία εντολών σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εσωτερικές μεταφορές (προς άλλους πελάτες της τράπεζας) 8 EUR
Επεξεργασία εντολών σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εξερχόμενα εμβάσματα 20 EUR
Άλλες Υπηρεσίες
Απάντηση σε αίτημα των ελεγκτών 80 EUR
Κράτηση αλληλογραφίας (ανά τρίμηνο) 100 EUR
Χρέωση για πρώτη συσκευή τύπου «token» Δωρεάν (μια συσκευή ανά πελάτη)
Επιπλέον η αντικατάσταση συσκευής τύπου «token» 10 EUR για το καθένα
Παροχή κλειδάριθμων (Test key codes) 100 EUR τον χρόνο
Έξοδα Επικοινωνίας
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού ή αντίγραφο SWIFT (με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 4 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες) μέχρι 30 μέρες 50 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες) πέραν των 30 ημερών 70 EUR


Ιδιώτες πελάτες:
Συναλλαγές Μετρητών
Κατάθεση μετρητών Δωρεάν για EUR
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο. 5 EUR)
Ανάληψη μετρητών Δωρεάν για EUR (μέχρι 10.000 EUR)
0,1% για EUR (άνω των 10.000 EUR)
0,5% για άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR)
Τέλος για πράξεις συναλλάγματος σε μετρητά (ανά συναλλαγή) 0,5% (ελάχιστο 5 EUR, μέγιστο 35 EUR)
Συναλλαγές κερμάτων
(κατάθεση / ανάληψη / ανταλλαγή)
1% για ποσά άνω των 50 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)
Έξοδα Επικοινωνίας
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες) μέχρι 30 μέρες 50 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες) πέραν των 30 ημερών 70 EUR


Εταιρικοί και ιδιώτες πελάτες:
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Τήρηση λογαριασμού φύλαξης (χαρτοφυλάκιο)
Χρέωση ασφαλούς φύλαξης (χρέωση ανά τρίμηνο)1 0,15% τον χρόνο. (ελάχιστο 100 EUR)
Μηνιαία τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για πελάτη με υποθεματοφύλακα (Euroclear, Clearstream, VTB) ανά υπο-θεματοφύλακα Η μηνιαία χρέωση βασίζεται στα επί μέρους τιμολόγια
Μεταφορές Θεματοφυλακής
Μεταφορά μετοχών DVP ή FOP από και προς εξωτερική θεματοφυλακή 50 EUR
Εντολή αλλαγής ή ακύρωσης για εξωτερική θεματοφυλακή 15 EUR
Εταιρικές πράξεις (CA), φορολογία
Προώθηση ενημέρωσης προς πελάτη ειδοποιήσεων εταιρικών πράξεων που λαμβάνονται από υπο-θεματοφύλακες / εκδότες Δωρεάν
Αίτηση για πληροφορίες για εταιρικές πράξεις από πελάτη προς υπο-θεματοφύλακα 50 EUR ανά αίτηση
Εταιρικές πράξεις προερχόμενες από τον εκδότη: νέα έκδοση / ανταλλαγή αξιών / επαναγορά μετά από ρευστοποίηση / ρευστοποίηση κλπ. Δωρεάν
Εταιρικές πράξεις / γνωστοποιήσεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη: αύξηση κεφαλαίου, δημόσιες προσφορές (IPO), προσφορές ανταλλαγής, μετατροπές, άσκηση δικαιώματος αγοράς μετοχών, προαιρετικό μέρισμα, επανεπένδυση κεφαλαίου κλπ. 50 EUR ανά εντολή
Εταιρικές πράξεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη για εξάσκηση δικαιώματος ψήφου 50 EUR ανά οδηγία
Πιστοποίηση χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων αγορών μέσω υπό-θεματοφύλακα 50 EUR ανά πιστοποίηση
Βοήθεια παροχής φορολογικής ελάφρυνσης σύμφωνα με Συνθήκη Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας απ’ευθείας από τον εκδότη Χρέωση ανά περίπτωση ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 250 EUR
Άλλες Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Επεξεργασία εντολών θεματοφυλακής σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εξερχόμενα εμβάσματα 20 EUR
Μεταφορά εισοδήματος σε λογαριασμούς πελατών σε τρίτες τράπεζες Χρέωση σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις για πληρωμές / εμβάσματα της τράπεζας
Λήψη κατάστασης λογαριασμού από εξωτερικό θεματοφύλακα ανά αίτημα 50 EUR ανά κατάσταση λογαριασμού
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού χαρτοφυλακίου ( οποιαδήποτε κατάσταση ζητηθεί πέραν της μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού χαρτοφυλακίου) 5 EUR ανά επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού

1Η χρέωση βασίζεται στην αγοραία αξία του ενεργητικού του πελάτη. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αγοραία αξία, για τα ομόλογα θα χρησιμοποιείται η ονομαστική αξία, για μετοχές θα χρησιμοποιείται το ποσό των 2 EUR ανά μετοχή. Η χρέωση τήρησης λογαριασμού εφαρμόζεται σε διεθνείς κινητές αξίες US, GB, IE, RU. Η θεματοφυλακή κινητών αξιών σε άλλες αγορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες χρεώσεις.

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε ευρώ . Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό Euro του πελάτη , θα χρεωθεί το ισοδύναμο σε ευρώ από τον λογαριασμό πελάτη από άλλα νομίσματα σε ισοτιμία Τράπεζας.

Σε περίπτωση που το νόμισμα του λογαριασμού του πελάτη διαφέρει από Ευρώ , τα τέλη θα χρεωθεί σε ισοδύναμο Ευρώ με συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή καλώντας έναν από τους αριθμούς της υπηρεσίας RCB Telephone Banking:
+357 25 355 722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank LtdΆλλα νέα