• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την Οδηγία για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV)

Συμμόρφωση με τα Άρθρα 88 μέχρι 96 της Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Συμμόρφωση με τα Άρθρα 88 μέχρι 96 της Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Συμμόρφωση με τα Άρθρα 88 μέχρι 96 της Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Συμμόρφωση με τα Άρθρα 88 μέχρι 96 της Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Συμμόρφωση με τα Άρθρα 88 μέχρι 96 της Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Συμμόρφωση με τα Άρθρα 88 μέχρι 96 της Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD IV) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020