Προμήθειες και Χρεώσεις ιδιωτών

Λογαριασμοί

RCB Gold
RCB Classic
Άνοιγμα λογαριασμού
(ένας λογαριασμός σε EUR, GBP, RUB, CHF)
Δωρεάν
Τρεις λογαριασμοί σε οποιοδήποτε νόμισμα
Δωρεάν
Έναν λογαριασμό σε EUR
Άνοιγμα επιπρόσθετου λογαριασμού
(εφάπαξ χρέωση)
20 EUR
40 EUR
Μηνιαίο τέλος διαχείρισης

Δωρεάν
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι τουλάχιστον 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 5.000 EUR)

15 EUR
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 100.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα
5.000 EUR)

Δωρεάν
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι τουλάχιστον 10.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών είναι τουλάχιστον 1.000 EUR)


5 EUR
(Εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο1 όλων των λογαριασμών είναι κάτω από 10.000 EUR ή οι μηνιαίες συναλλαγές όλων των καρτών δεν υπερβαίνουν τα
1.000 EUR)

Κλείσιμο λογαριασμού
Δωρεάν
Δωρεάν
Καταστάσεις λογαριασμών (σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Τράπεζας)
Δωρεάν
Δωρεάν
Συναλλαγές Μετρητών

RCB Gold
RCB Classic
Κατάθεση μετρητών
Δωρεάν για EUR
0,5% για άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR)
Δωρεάν για EUR
0,5% για άλλα νομίσματα (ελάχιστο 5 EUR)
Ανάληψη μετρητών
Δωρεάν για EUR
(μέχρι 10.000 EUR)
0,1% για EUR
(άνω των 10.000 EUR)
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 EUR)
Δωρεάν για EUR
(μέχρι 10.000 EUR)
0,1% για EUR
(άνω των 10.000 EUR)
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 EUR)
Τέλος για πράξεις συναλλάγματος σε μετρητά
(ανά συναλλαγή)
0,5% (ελάχιστο 5 EUR,
μέγιστο 35 EUR)
0,5% (ελάχιστο 5 EUR,
μέγιστο 35 EUR)
Συναλλαγές κερμάτων (κατάθεση/ανάληψη/ανταλλαγή)
1% για ποσά
άνω των 50 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)
1% για ποσά
άνω των 50 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)
Πληρωμές/Εμβάσματα

RCB Gold
RCB Classic
Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA
Δωρεάν
Δωρεάν
Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT
Ένδειξη εξόδων μόνο SHARED
0,1%
(ελάχιστο 43 EUR -
μέγιστο 155 EUR συμ/νου
SWIFT 12,5 EUR)
0,3%
(ελάχιστο 43 EUR -
μέγιστο 200 EUR συμ/νου
SWIFT 12,5 EUR)
Επιπρόσθετη χρέωση, για πληρωμές SWIFT εάν η επιλογή ένδειξης εξόδων είναι OUR
10 EUR
(μέχρι 10.000 EUR)
35 EUR
(από 10.000 μέχρι
50.000 EUR) 
60 EUR
(πάνω από 50.000 EUR)
10 EUR
(μέχρι 10.000 EUR)
35 EUR
(από 10.000 μέχρι
50.000 EUR) 
60 EUR
(πάνω από 50.000 EUR)
Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT προς όφελος δικαιούχων με λογαριασμούς στην VTB24 μέσω RCB Online Banking
10 EUR
10 EUR
Επεξεργασία εντολών που ελήφθησαν σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ
10 EUR
20 EUR
Πληρωμή αυθημερόν με χρονικό περιορισμό
(ώρα Κύπρου)
Μέχρι τις 13:00
(για EUR, GBP και RUB),
μέχρι τις 16:00
(για USD)
Μέχρι τις 13:00
(για EUR, GBP και RUB),
μέχρι τις 16:00
(για USD)
Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA
(μέχρι 50.000 EUR)2
Ημερομηνία αξίας - T+1 (υπό τον όρο ότι η πληρωμή έχει παραληφθεί από την Τράπεζα πριν την λήξη του επίσημου χρονικού ορίου). Ένδειξη εξόδων μόνο - SHARED
Δωρεάν 3 EUR ανά μεταφορά
(μέχρι 2.500 EUR)

5 EUR ανά μεταφορά
(μέχρι 5.000 EUR)

8 EUR ανά μεταφορά
(πάνω από 5.000 EUR)
Δημιουργία ή τροποποίηση SEPA Direct Debit Δωρεάν 5 EUR
Εκτέλεση SEPA Direct Debit Δωρεάν Δωρεάν
Αποτυχία εκτέλεσης SEPA Direct Debit
(π.χ. ανεπαρκή ποσά)
4 EUR 4 EUR
Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής3 Δωρεάν 6 EUR
Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας) Δωρεάν Δωρεάν
Εσωτερικές μεταφορές (μεταξύ λογαριασμών του ίδιου πελάτη εντός της Τράπεζας) Δωρεάν Δωρεάν
Εσωτερικές μεταφορές (εντός της Τράπεζας μέσω RCB Online Banking) Δωρεάν Δωρεάν
Χρεώσεις καρτών και παράμετροι σε EUR

RCB Gold
RCB Classic
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής κάρτας
(1η κάρτα)
Δωρεάν Δωρεάν
Ετήσια χρέωση κύριας πιστωτικής κάρτας
(1η κάρτα)
Δωρεάν 15 EUR
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
(2η και κάθε επιπλέον κάρτα)
20 EUR 20 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας Δωρεάν πρώτη και δεύτερη κάρτα

20 EUR τρίτη και κάθε επιπλέον κάρτα
20 EUR
‘Εκδοση επιπρόσθετης κάρτας Visa Gold (εφάπαξ χρέωση) Προεπιλεγμένο 50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη ημέρα) 10 EUR 15 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας Δωρεάν 15 EUR
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 10% 12%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες)4 0% 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2% 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο Δωρεάν
τρείς συναλλαγές5

1%
(ελάχιστη χρέωση
1 EUR) Τέταρτη και κάθε επιπλέον συναλλαγή
Δωρεάν
δύο συναλλαγές5

2%
(ελάχιστη χρέωση
2 EUR) Τρίτη και κάθε επιπλέον συναλλαγή
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM εκτός Κύπρου 2,5%
(ελάχιστη χρέωση
2,5 EUR)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τα σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 2,5%
(ελάχιστη χρέωση
2,5 EUR)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 EUR)
Προμήθεια συναλλάγματος (για συναλλαγές εκτός Ευρώπης) 2% στο ποσό συναλλαγής 2,9% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN του πελάτη στην διεύθυνση του πελάτη (courier) 70 EUR 70 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 10.000 EUR 3.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 1.000 EUR 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας και των συνεργατών της 1.000 EUR 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη 10.000 EUR 3.000 EUR
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη 200 EUR 200 EUR
Χρεώσεις καρτών και παράμετροι σε USD, GBP και RUB

USD
GBP
RUB
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής κάρτας
(1η κάρτα)
50 USD 50 GBP 4.000 RUB
Ετήσια χρέωση κύριας πιστωτικής κάρτας
(1η κάρτα)
50 USD 50 GBP 4.000 RUB
Ετήσια χρέωση κύριας χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας
(2η και κάθε επιπλέον κάρτα)
50 USD 50 GBP 4.000 RUB
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας 20 USD 20 GBP 1.600 RUB
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη ημέρα) 10 USD 10 GBP 800 RUB
Επανέκδοση/αντικατάσταση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας 15% 15% 18%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες)4 0% 0% 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2% 2% 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο 2,5%
(ελάχιστη χρέωση
2,5 USD)
2,5%
(ελάχιστη χρέωση
2,5 GBP)
2,5%
(ελάχιστη χρέωση
250 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM εκτός Κύπρου 1%
(ελάχιστη χρέωση
1 USD)
1%
(ελάχιστη χρέωση
1 GBP)
1%
(ελάχιστη χρέωση
100 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τα σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 2,5%
(ελάχιστη χρέωση
2,5 USD)
2,5%
(ελάχιστη χρέωση
2,5 GBP)
2,5%
(ελάχιστη χρέωση
250 RUB)
Προμήθεια συναλλάγματος (για συναλλαγές διαφορετικού νομίσματος από τον λογαριασμό) 2% στο ποσό συναλλαγής 2% στο ποσό συναλλαγής 2% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Αποστολή της κάρτας και του προσωπικού κωδικού PIN του πελάτη στην διεύθυνση του πελάτη (courier) 80 USD 80 GBP 5.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας και των συνεργατών της 1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλάξει μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη 10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο internet και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη 200 USD 200 GBP 20.000 RUB
Επιπρόσθετη ανέπαφη κάρτα rcb2pay

RCB Gold
RCB Classic
Νόμισμα λογαριασμού EUR EUR
rcb2pay ετήσια χρέωση Δωρεάν
Πρώτη κάρτα

10 EUR
Δεύτερη και κάθε επιπρόσθετη κάρτα
10 EUR
rcb2pay χρέωση επανέκδοσης/αντικατάστασης Δωρεάν 7,50 EUR
Ημερήσιο όριο συναλλαγών (ορίζεται προκαθορισμένα και μπορεί να αλλαχθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη) 500 EUR 500 EUR
Βιβλιάρια επιταγών και τραπεζικές επιταγές

RCB Gold
RCB Classic
Εκκαθάριση επιταγής ή τραπεζικής επιταγής που σύρεται επί τοπικής τράπεζας σε Ευρώ
Εκκαθάριση επιταγής Δωρεάν Δωρεάν
Εκκαθάριση τραπεζικής επιταγής Δωρεάν Δωρεάν
Ειδική παρουσίαση επιταγής 20 EUR 20 EUR
Έκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών
‘Eκδοση Βιβλιαρίου Επιταγών Δωρεάν Δωρεάν
Πρώτο βιβλιάριο

10 EUR
Δεύτερο και κάθε επιπρόσθετο βιβλιάριο
Έκδοση ειδικού βιβλιαρίου επιταγών (με προσαρμοσμένο λογότυπο) Κόστος εκτύπωσης
+ χαρτόσημα
+ κόστος εποπτείας
Κόστος εκτύπωσης
+ χαρτόσημα
+ κόστος εποπτείας
+ 20 EUR
Έκδοση Τραπεζικών Επιταγών
Έκδοση τραπεζικής επιταγής σε EUR Δωρεάν 30 EUR
Ανάκληση πληρωμής επιταγής/τραπεζικής επιταγής
Ανάκληση πληρωμής επιταγής 20 EUR 20 EUR
Ακύρωση διαταγής ανάκλησης πληρωμής επιταγής 20 EUR 20 EUR
Επιταγές όπου η διαδικασία εκκαθάρισης απέτυχε/επιστροφή επιταγής
Επιστροφή επιταγής της RCB λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 50 EUR 50 EUR
Επιστροφή μεταχρονολογημένης επιταγής της RCB (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 8 EUR 8 EUR
Επιστροφή επιταγής της RCB για άλλους λόγους (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 8 EUR 8 EUR
Επιστροφή επιταγής της RCB μετά από την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια για οποιονδήποτε λόγο (χρέωση στον εκδότη της επιταγής) 8 EUR 8 EUR
Επιταγές που σύρονται επί άλλης τοπικής τράπεζας και κατατίθενται στην RCB όπου η διαδικασία εκκαθάρισης έχει αποτύχει (χρέωση στον δικαιούχο) Δωρεάν Δωρεάν
Έξοδα Επικοινωνίας

RCB Gold
RCB Classic
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
μέχρι 30 μέρες
50 EUR 50 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
πέραν των 30 ημερών
70 EUR 70 EUR
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού ή αντίγραφο SWIFT (με Φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Δωρεάν 4 EUR για κάθε κατάσταση
Μεταφορικά τέλη για Κύπρο 10 EUR Ελάχιστη χρέωση 10 EUR Ελάχιστη χρέωση
Μεταφορικά τέλη για εξωτερικό 35 EUR Ελάχιστη χρέωση 35 EUR Ελάχιστη χρέωση
Ταχυδρομικά τέλη για Κύπρο 1 EUR Ελάχιστη χρέωση 1 EUR Ελάχιστη χρέωση
Ταχυδρομικά τέλη για εξωτερικό 2 EUR Ελάχιστη χρέωση 2 EUR Ελάχιστη χρέωση
Άλλες Υπηρεσίες

RCB Gold
RCB Classic
Πιστοποιητικό υπολοίπων ή/και τόκων 3 EUR (ανά λογαριασμό) 5 EUR (ανά λογαριασμό)
Απάντηση σε αίτημα των ελεγκτών 15 EUR 30 EUR
Συστατική επιστολή Δωρεάν 25 EUR
Κράτηση αλληλογραφίας
(ανά τρίμηνο)
Δωρεάν 80 EUR
RCB Online Banking Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για πρώτη συσκευή τύπου "token" Δωρεάν 10 EUR
Αντικατάσταση συσκευής τύπου "token" 10 EUR 20 EUR
Χρέωση για συσκευή τύπου "display card" 50 EUR6 50 EUR6
Παροχή κλειδαρίθμων (Test key codes) Δωρεάν 100 EUR
Αλλαγή σε τραπεζικό πακέτο RCB Gold Δεν εφαρμόζεται Δωρεάν
Αλλαγή σε τραπεζικό πακέτο RCB Classic 200 EUR Δεν εφαρμόζεται
Διαθέσιμες προθεσμιακές καταθέσεις Όλες οι προθεσμιακές καταθέσεις Όλες οι καταθέσεις εκτός το καταθετικό «Flexibility»
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Τήρηση λογαριασμού φύλαξης (χαρτοφυλάκιο)
Χρέωση ασφαλούς φύλαξης
(χρέωση ανά τρίμηνο)7
0,15% τον χρόνο
(ελάχιστο 100 EUR)
Μηνιαία τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για πελάτη με υποθεματοφύλακα
(Euroclear, Clearstream, VTB)
ανά υπο-θεματοφύλακα
Η μηνιαία χρέωση βασίζεται στα επί μέρους τιμολόγια
Μεταφορές Θεματοφυλακής
Μεταφορά μετοχών DVP ή FOP
από και προς εξωτερική θεματοφυλακή
50 EUR
Εντολή αλλαγής ή ακύρωσης για εξωτερική θεματοφυλακή 15 EUR
Εταιρικές πράξεις (CA), φορολογία
Προώθηση ενημέρωσης προς πελάτη ειδοποιήσεων εταιρικών πράξεων που λαμβάνονται από υπο-θεματοφύλακες/εκδότες Δωρεάν
Αίτηση για πληροφορίες για εταιρικές πράξεις από πελάτη προς
υπο-θεματοφύλακα
50 EUR ανά αίτηση
Εταιρικές πράξεις προερχόμενες από τον εκδότη: νέα έκδοση/ανταλλαγή αξιών/επαναγορά μετά από ρευστοποίηση/ρευστοποίηση κλπ. Δωρεάν
Εταιρικές πράξεις/γνωστοποιήσεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη: αύξηση κεφαλαίου, δημόσιες προσφορές (IPO), προσφορές ανταλλαγής, μετατροπές, άσκηση δικαιώματος αγοράς μετοχών, προαιρετικό μέρισμα, επανεπένδυση κεφαλαίου κλπ. 50 EUR ανά εντολή
Εταιρικές πράξεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη για εξάσκηση δικαιώματος ψήφου 50 EUR ανά οδηγία
Πιστοποίηση χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων αγορών μέσω
υπό-θεματοφύλακα
50 EUR ανά πιστοποίηση
Βοήθεια παροχής φορολογικής ελάφρυνσης σύμφωνα με Συνθήκη Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας απ’ευθείας από τον εκδότη Χρέωση ανά περίπτωση
ελάχιστο 50 EUR,
μέγιστο 250 EUR
Άλλες Υπηρεσίες Θεματοφυλακής8
Επεξεργασία εντολών θεματοφυλακής σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εξερχόμενα εμβάσματα 20 EUR
Μεταφορά εισοδήματος σε λογαριασμούς πελατών σε τρίτες τράπεζες Χρέωση σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις για πληρωμές/εμβάσματα της τράπεζας
Λήψη κατάστασης λογαριασμού από εξωτερικό θεματοφύλακα ανά αίτημα 50 EUR ανά κατάσταση λογαριασμού
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού χαρτοφυλακίου
(οποιαδήποτε κατάσταση ζητηθεί πέραν της μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού χαρτοφυλακίου)
5 EUR ανά επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού
Χρεώσεις μεσιτείας
Ομόλογα
Αξία κάτω από 10 εκατ. USD9 0,125%
(ελάχιστη χρέωση 150 USD)9
Αξία άνω των 10 εκατ. USD9 0,0625%
Μετοχές
Αξία κάτω από 100.000 USD9 0,25%
(ελάχιστη χρέωση 200 USD)9
100.000 - 999.999 USD9 0,20%
1 εκατ. - 10 εκατ. USD9 0,15%
Αξία άνω των 10 εκατ. USD9 Καθορίζεται μεμονωμένα
REPO για ομόλογα και μετοχές
Για περίοδο μικρότερη των 45 ημερών 0,25% ετησίως
Για περίοδο μεταξύ 45-180 ημερών 0,50% ετησίως

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε ευρώ. Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό Euro του πελάτη, θα χρεωθεί το ισοδύναμο σε ευρώ από τον λογαριασμό πελάτη από άλλα νομίσματα σε ισοτιμία Τράπεζας. Σε περίπτωση που το νόμισμα του λογαριασμού του πελάτη διαφέρει από ευρώ, τα τέλη θα χρεωθούν σε ισοδύναμο ευρώ με συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

Όταν μία χρέωση ή επιβάρυνση επιβάλλεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού, οι πιο πάνω προμήθειες και χρεώσεις μετατρέπονται στο αντίστοιχο ποσό του σχετικού νομίσματος με τη συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

1Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα, το οποίο διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.
2Περιοχή SEPA: χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία και Μονακό.
3Οι μεταφορές που εκτελούνται με πάγια εντολή θα χρεώνονται σύμφωνα με τις «Προμήθειες και Χρεώσεις» της Τράπεζας.
4Η περίοδος χάριτος δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές ανάληψης μετρητών.
5Οι αναλήψεις μετρητών από τις ATM υπολογίζονται ανά μήνα ανά λογαριασμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των καρτών που συνδέονται με το λογαριασμό.
6Δωρεάν για πελάτες με προθεσμιακή κατάθεση αξίας άνω του 1 εκατ. EUR ή ισοδύναμου ποσού σε αντίστοιχο νόμισμα.
7Η χρέωση βασίζεται στην αγοραία αξία του ενεργητικού του πελάτη. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αγοραία αξία για τα ομόλογα θα χρησιμοποιείται η ονομαστική αξία, για μετοχές θα χρησιμοποιείται το ποσό των 2 EUR ανά μετοχή. Η χρέωση τήρησης λογαριασμού εφαρμόζεται για διεθνείς κινητές αξίες US, GB, IE, RU. Η θεματοφυλακή κινητών αξιών σε άλλες αγορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες χρεώσεις.
8Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Προμήθειες διαχειρίσεως για έκδοση παγκόσμιου πιστοποιητικού καταθέσεων (GDR), συμβολαιογράφος, ταχυδρομική αποστολή κ.λπ.) καλύπτονται από τον Πελάτη σε τιμή κόστους.
9Ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.