Υπηρεσίες θεματοφυλακής

Η RCB Bank Ltd προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών που αφορούν τα χρεόγραφα των πελατών. Η RCB συνεργάζεται με κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες θεματοφυλακής, όπως την Euroclear και την Clearstream, με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις ενδοτραπεζικών καταθέσεων τίτλων. Οι τίτλοι που εκδίδουν ρωσικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί φυλάσσονται σε συνεργασία με το αποθετήριο της OJSC Bank VTB.

Βασικά χαρακτηριστικά υπηρεσιών θεματοφυλακής
  • Φύλαξη τίτλων και υπηρεσίες θεματοφυλακής για τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων των πελατών.
  • Τακτικές εκθέσεις και αναλυτικές καταστάσεις για τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων των πελατών.
  • Παραλαβή και διανομή μερισμάτων, τοκομεριδίων και άλλων μορφών εσόδων από εταιρικές ενέργειες.
  • Ενημέρωση πελατών για εταιρικές ενέργειες βάσει των ειδοποιήσεων που λαμβάνονται από τρίτα αποθετήρια.
Υπηρεσίες θεματοφυλακής
Η χρέωση ασφαλούς φύλαξης υπολογίζεται με βάση την αγοραία ή την ονομαστική αξία
Χρέωση ασφαλούς φύλαξης 0,1% ετησίως, ελάχιστη χρέωση 100 USD*
Άλλες υπηρεσίες**
Μεταφορά μετοχών DVP σε εξωτερική θεματοφυλακή 30 USD*
Μεταφορά μετοχών FOP από και προς εξωτερική θεματοφυλακή 30 USD*
Εντολή αλλαγής ή ακύρωσης για εξωτερική θεματοφυλακή 15 USD*
Εταιρικές οδηγίες ενεργειών προς εξωτερικό θεματοφύλακα*** 50 USD*
Παράδοση ή παραλαβή έναντι πληρωμής (DVP) εντός της RCB 25 USD*
Παράδοση ή παραλαβή άνευ πληρωμής (FOP) εντός της RCB 15 USD*
Χρέωση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του "Εντύπου οδηγιών πελάτη" της RCB 50 USD*
Λήψη κινήσεων από εξωτερικούς θεματοφύλακες κατόπιν αιτήματος 5 USD*
Πρόσθετη κατάσταση χαρτοφυλακίου 5 USD*

*Ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα
**Οι χρεώσεις τρίτων μερών (Προμήθειες διαχειρίσεως παγκόσμιων πιστοποιητικών καταθέσεων (GDR), πιστοποιών υπάλληλος, ταχυδρομική αποστολή κ.λπ.) καλύπτονται από τον Πελάτη σε τιμή κόστους.
***Η χρέωση εταιρικών πράξεων μπορεί να οριστεί μεμονωμένα ανά περίπτωση.

Πλεονεκτήματα υπηρεσιών θεματοφυλακής
  • Δυνατότητα σύναψης σύμβασης θεματοφυλακής αποκλειστικά για τη φύλαξη των χρεογράφων από την RCB Bank Ltd.
  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις και εξατομικευμένη προσέγγιση.