• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.5295 75.0567
EUR CHF 1.1139 1.1592
EUR USD 1.1118 1.1518
EUR GBP 0.8446 0.8705

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 72.5865 73.7225
EUR CHF 1.1323 1.1402
EUR USD 1.1325 1.1395
EUR GBP 0.8543 0.8607

Ενέγγυος πίστωση

Η ενέγγυος πίστωση είναι η γραπτή ανάληψη υποχρέωσης από μία εκδότρια τράπεζα εκ μέρους ενός αιτούντος (εισαγωγέα προϊόντων ή υπηρεσιών), σύμφωνα με την οποία η τράπεζα υπόσχεται να καταβάλει πληρωμή υπέρ του δικαιούχου (εξαγωγέα ή πωλητή προϊόντων ή υπηρεσιών) έως ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό, εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

Πλεονεκτήματα ενέγγυου πίστωσης

Για τον αγοραστή (εισαγωγέα):

 • Η χρήση της ενεγγύου πίστωσης επιτρέπει στον αγοραστή να αποφύγει ή να μειώσει το ποσό της προκαταβολής.
 • Η ενέγγυος πίστωση προσφέρει τη βεβαιότητα ότι η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την παρουσίαση των εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή των προϊόντων.
 • Η ενέγγυος πίστωση διασφαλίζει στον αγοραστή ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι αποστολής, καθώς ο πωλητής πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης, όπως αυτοί επεξηγούνται στην ενέγγυο πίστωση (όροι και προθεσμίες αποστολής προϊόντων, παράδοσης), προκειμένου να γίνει η πληρωμή.

Για τον πωλητή (εξαγωγέα):

 • Η ενέγγυος πίστωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μη πληρωμής για τα προϊόντα που απεστάλησαν. Αν ο πωλητής υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή, η τράπεζα που είναι υπεύθυνη για την ενέγγυο πίστωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό που προσδιορίζεται σε αυτή.
 • Η ενέγγυος πίστωση εγγυάται ακόμα και από τη στιγμή της έναρξης παραγωγής ότι τα προϊόντα θα πουληθούν.
 • Ο αγοραστής πρέπει να διατυπώσει τυχόν παράπονα/απαιτήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ξεχωριστά από την ενέγγυο πίστωση και δεν μπορεί να επηρεάσει την καταβολή των χρηματικών ποσών σύμφωνα με την ενέγγυο πίστωση, πράγμα που δίνει στον πωλητή σημαντικό πλεονέκτημα για τη διευθέτηση τέτοιων παραπόνων.
 • Η ενέγγυος πίστωση καθιστά εφικτή την επέκταση σε μία αγορά μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει πρότερη επιχειρηματική σχέση.
Εργασίες με ενέγγυο πίστωση που αναλαμβάνει η                   RCB Bank Ltd
 • Εκχώρηση ενέγγυου πίστωσης εκ μέρους των πελατών της RCB Bank Ltd.
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες της RCB Bank Ltd για ενέγγυες πιστώσεις που έχουν εκχωρηθεί υπέρ τους ή τροποποιήσεις στις εν λόγω πιστώσεις.
 • Εκτέλεση ενέγγυου πίστωσης με πληρωμή κατά την προσκόμιση των εγγράφων (με την παρουσίαση τους) ή με πληρωμή επί προθεσμία.

Κατά την εκτέλεση εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις, η Τράπεζα συμμορφώνεται προς τους όρους των «Ενιαίων Μεθόδων και Πρακτικών για τις Ενέγγυες Πιστώσεις», όπως τροποποιήθηκαν το 2007 με την έκδοση #600 που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (UCP 600).

Βασικοί παράμετροι εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,067% μηνιαίως, ελάχιστο 0,2%
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,067% μηνιαίως
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Ακύρωση ενέγγυας πίστωσης πριν την έγκριση της 20 EUR
Ειδοποίηση ενέγγυας πίστωσης 0,1%, ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 100 EUR
Ειδοποίηση τροποποίησης ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Χειρισμός (έλεγχος) εγγράφων ενέγγυας πίστωσης 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Ασυμφωνίες εγγράφων ενέγγυας πίστωσης 80 EUR