• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 69.9709 74.4565
EUR CHF 1.1156 1.1604
EUR USD 1.1014 1.1414
EUR GBP 0.8712 0.8991

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.3971 72.5122
EUR CHF 1.1192 1.1304
EUR USD 1.1101 1.1201
EUR GBP 0.8805 0.8875

Ενέγγυα πίστωση

Η ενέγγυα πίστωση είναι η γραπτή ανάληψη υποχρέωσης από μία εκδότρια τράπεζα εκ μέρους ενός αιτούντος (εισαγωγέα προϊόντων ή υπηρεσιών), σύμφωνα με την οποία η τράπεζα υπόσχεται να καταβάλει πληρωμή υπέρ του δικαιούχου (εξαγωγέα ή πωλητή προϊόντων ή υπηρεσιών) έως ένα συμφωνημένο χρηματικό ποσό, εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και μετά την παρουσίαση των απαιτούμενων εγγράφων βάσει των όρων της ενέγγυας πίστωσης.

Πλεονεκτήματα ενέγγυας πίστωσης
Για τον αγοραστή (εισαγωγέα):
 • Η χρήση της ενέγγυας πίστωσης επιτρέπει στον αγοραστή να αποφύγει ή να μειώσει το ποσό της προκαταβολής.
 • Η ενέγγυα πίστωση προσφέρει τη βεβαιότητα ότι η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την παρουσίαση των εγγράφων.
 • Η ενέγγυος πίστωση διασφαλίζει στον αγοραστή ότι θα τηρηθούν όλοι οι όροι αποστολής, καθώς ο πωλητής πρέπει να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης, όπως αυτοί επεξηγούνται στην ενέγγυα πίστωση (όροι και προθεσμίες αποστολής προϊόντων, παράδοσης), προκειμένου να γίνει η πληρωμή.
Για τον πωλητή (εξαγωγέα):
 • Η ενέγγυα πίστωση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο μη πληρωμής για τα προϊόντα που απεστάλησαν. Αν ο πωλητής υποβάλει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που επιβεβαιώνουν την αποστολή, η τράπεζα που έκδωσε την ενέγγυα πίστωση είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό που προσδιορίζεται σε αυτή.
 • Η ενέγγυα πίστωση εγγυάται ακόμα και από τη στιγμή της έναρξης παραγωγής ότι τα προϊόντα θα πληρωθούν.
 • Ο αγοραστής πρέπει να διατυπώσει τυχόν παράπονα/απαιτήσεις για την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ξεχωριστά από την ενέγγυα πίστωση και δεν μπορεί να επηρεάσει την καταβολή των χρηματικών ποσών σύμφωνα με την ενέγγυα πίστωση, δίνοντας στον πωλητή σημαντικό πλεονέκτημα για τη διευθέτηση τέτοιων παραπόνων.
 • Η ενέγγυα πίστωση καθιστά εφικτή την επέκταση σε μία αγορά μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει προηγούμενη επιχειρηματική σχέση.
Εργασίες με ενέγγυες πιστώσεις που αναλαμβάνει η RCB Bank Ltd
 • Έκδοση ενέγγυας πίστωσης εκ μέρους των πελατών της RCB Bank Ltd.
 • Ειδοποίηση σε πελάτες της RCB Bank Ltd ενέγγυων πιστώσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ τους από άλλες τράπεζες ή τροποποιήσεις στις εν λόγω πιστώσεις.

Κατά την εκτέλεση εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τους όρους των «Ενιαίων Μεθόδων και Πρακτικών για τις Ενέγγυες Πιστώσεις», όπως τροποποιήθηκαν το 2007 με την έκδοση #600 που κυκλοφόρησε από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (UCP 600).

Βασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Ενέγγυες Πιστώσεις
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,067% μηνιαίως, ελάχιστο 0,2%
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,067% μηνιαίως
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Ακύρωση ενέγγυας πίστωσης πριν την έγκριση της 20 EUR
Ειδοποίηση ενέγγυας πίστωσης 0,1%, ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 100 EUR
Ειδοποίηση τροποποίησης ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Χειρισμός (έλεγχος) εγγράφων ενέγγυας πίστωσης 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Ασυμφωνίες εγγράφων ενέγγυας πίστωσης 80 EUR

Βασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Ενέγγυες Πιστώσεις - Ισχύουν από 10.06.2019