• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.4895 75.0159
EUR CHF 1.1257 1.1710
EUR USD 1.1116 1.1516
EUR GBP 0.8535 0.8801

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.4319 72.5570
EUR CHF 1.1367 1.1446
EUR USD 1.1216 1.1286
EUR GBP 0.8623 0.8690

Εγγυητικές επιστολές

Η εγγυητική επιστολή είναι μία σύμβαση ανάμεσα σε μία τράπεζα που ενεργεί ως εγγυητής και σε έναν δικαιούχο. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η τράπεζα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει πληρωμή στον δικαιούχο εντός του προκαθορισμένου ορίου, αν ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου (δηλαδή ο αιτών την Εγγύηση) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει να γίνει η πληρωμή από τον εγγυητή (την εκδότρια τράπεζα της εγγυητικής επιστολής).

Πλεονεκτήματα των εγγυητικών επιστολών

Η χρήση εγγυητικών επιστολών ως μέσου διασφάλισης σε εμπορικές συναλλαγές έχει μία σειρά πλεονεκτημάτων για τους πελάτες:

Για τον αγοραστή (εισαγωγέα):
 • Δίνεται στον αγοραστή η δυνατότητα να συμφωνήσει καλύτερους όρους με τον πωλητή, δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την εμπορική συναλλαγή μειώνεται για τον πωλητή όταν ο αγοραστής παρέχει εγγύηση.
 • Η εγγυητική επιστολή λειτουργεί ως επιπρόσθετη επιβεβαίωση της οικονομικής ευρωστίας του αγοραστή.
 • Η εγγυητική επιστολή προσφέρεται ως εναλλακτική της προκαταβολής ή λειτουργεί ως εγγύηση ότι η προκαταβολή θα επιστραφεί.
  • Για τον πωλητή (εξαγωγέα):
   • Μειώνεται ο πιθανός κίνδυνος να μην πληρώσει ο αγοραστής σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
   • Η χρήση εγγυητικών επιστολών καθιστά εφικτή την επέκταση σε μία αγορά μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει προηγούμενη επιχειρηματική σχέση.
Εργασίες σχετικά με εγγυητικές επιστολές που αναλαμβάνει η RCB Bank Ltd
 • Έκδοση, κατόπιν αιτήματος των πελατών της RCB Bank Ltd, των ακόλουθων τύπων εγγυητικών επιστολών και αντεγγυήσεων:
  • Εγγύηση καλής πληρωμής.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
  • Εγγύηση συμμετοχής.
  • Εγγύηση προκαταβολής.
 • Ειδοποίηση εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από άλλες τράπεζες υπέρ πελατών της RCB Bank Ltd.

Κατά την εκτέλεση εργασιών με εγγυητικές επιστολές, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τους όρους των «Ενιαίων Κανόνων Εγγυήσεων κατ' απαίτηση», όπως τροποποιήθηκαν το 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και είναι γνωστοί ως URDG 758.

Βασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Εγγυητικές Επιστολές
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25%

Έκδοση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%

Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση δέσμευση μετρητών

0,083% μηνιαίως

Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως

Τροποποίηση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης

50 EUR (ανά τροποποίηση)

Ακύρωση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης πριν την έγκριση της

20 EUR

Ειδοποίηση εγγυητικής επιστολής

0,1%, ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 100 EUR

Ειδοποίηση τροποποίησης εγγυητικής επιστολής

50 EUR (ανά τροποποίηση)


Βασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Εγγυητικές Επιστολές - Ισχύουν από 10.06.2019