• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εγγυητικές επιστολές

Η εγγυητική επιστολή είναι μία σύμβαση ανάμεσα σε μία τράπεζα που ενεργεί ως εγγυητής και σε έναν δικαιούχο. Σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, η τράπεζα αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει πληρωμή στον δικαιούχο εντός του προκαθορισμένου ορίου, αν ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου (δηλαδή ο αιτών την Εγγύηση) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μεταξύ τους. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει να γίνει η πληρωμή από την εγγυήτρια τράπεζα.

Πλεονεκτήματα των εγγυητικών επιστολών

Η χρήση εγγυητικών επιστολών ως μέσου διασφάλισης σε εμπορικές συναλλαγές έχει μία σειρά πλεονεκτημάτων για τους πελάτες:

Για τον αγοραστή (εισαγωγέα):

 • Δίνεται στον αγοραστή η δυνατότητα να συμφωνήσει πιο επικερδείς όρους με τον πωλητή, δεδομένου ότι ο κίνδυνος από την εμπορική συναλλαγή μειώνεται για τον πωλητή όταν ο αγοραστής παρέχει εγγύηση.
 • Η εγγυητική επιστολή λειτουργεί ως επιπρόσθετη επιβεβαίωση της οικονομικής ευρωστίας του αγοραστή.
 • Η εγγυητική επιστολή προσφέρεται ως εναλλακτική της προκαταβολής ή λειτουργεί ως εγγύηση ότι η προκαταβολή θα επιστραφεί.

Για τον πωλητή (εξαγωγέα):

 • Μειώνεται ο πιθανός κίνδυνος να μην πληρώσει ο αγοραστής σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 • Η χρήση εγγυητικών επιστολών καθιστά εφικτή την επέκταση σε μία αγορά μειώνοντας τον κίνδυνο μη πληρωμής από αντισυμβαλλόμενους με τους οποίους ο πωλητής δεν έχει επαρκή εμπειρία συνεργασίας.
Εργασίες με εγγυητικές επιστολές που αναλαμβάνει η RCB Bank Ltd
 • Έκδοση, κατόπιν αιτήματος των πελατών της RCB Bank Ltd, των ακόλουθων τύπων εγγυητικών επιστολών και αντεγγυήσεων, που διασφαλίζουν τις συναλλαγές με μετρητά:
 • Εγγύηση πληρωμών.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
 • Εγγύηση προκαταβολών.
 • Παροχή συμβουλών για εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από άλλες τράπεζες υπέρ πελατών της RCB Bank Ltd.

Κατά την εκτέλεση εργασιών με εγγυητικές επιστολές, η Τράπεζα συμμορφώνεται προς τους όρους των «Ενιαίων Κανόνων Εγγυήσεων κατ' απαίτηση», όπως τροποποιήθηκαν το 2010, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και είναι γνωστοί ως URDG 758.

Βασικοί παράμετροι εργασιών με εγγυητικές επιστολές
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25%

Έκδοση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%

Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση δέσμευση μετρητών

0,083% μηνιαίως

Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως

Τροποποίηση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης

50 EUR (ανά τροποποίηση)

Ακύρωση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης πριν την έγκριση της

20 EUR

Ειδοποίηση εγγυητικής επιστολής

0,1%, ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 100 EUR

Ειδοποίηση τροποποίησης εγγυητικής επιστολής

50 EUR (ανά τροποποίηση)