• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Χορηγήσεις και εμπορικές συναλλαγές

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις διάφορες υπηρεσίες ενέγγυου πίστωσης και εγγύησης που προσφέρει η Τράπεζα, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά τους κινδύνους από πληρωμές μεταξύ μερών για αποστολές προϊόντων ή υπηρεσίες στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου. Τα πιο δημοφιλή μέσα είναι οι εγγυητικές επιστολές και οι τραπεζικές εγγυήσεις.