• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 73.0959 78.0259
EUR CHF 1.1669 1.2162
EUR USD 1.2125 1.2525
EUR GBP 0.8571 0.8816

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 74.8325 76.0694
EUR CHF 1.1960 1.2046
EUR USD 1.2334 1.2404
EUR GBP 0.8656 0.8717

Συναλλαγές με παράγωγα

Η RCB Bank Ltd προσφέρει στους εταιρικούς της πελάτες ποικιλία χρηματοπιστωτικών λύσεων διαχείρισης κινδύνου. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στους κινδύνους επιτοκίων και συναλλάγματος χρησιμοποιώντας τα παρακάτω μέσα αντιστάθμισης: παραδοτέες και μη παραδοτέες προθεσμιακές συμβάσεις (NDF), συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος και επιτοκίων, δικαιώματα προαίρεσης για αγοραπωλησία συναλλάγματος.

Οι εξατομικευμένες λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου χάρη σε αυτά τα μέσα μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες της Τράπεζας να μειώσουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο ζημίας λόγω δυσμενών μελλοντικών μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος και επιτοκίων, διατηρώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα απόδοσης σε περίπτωση θετικής εξέλιξης, καθώς και να απλοποιήσουν τον προγραμματισμό των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, χάρη στην προβλεψιμότητα των μελλοντικών τιμών συναλλάγματος και επιτοκίων.

Οι συναλλαγές με παράγωγα πραγματοποιούνται μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων τυποποιημένων συμβάσεων που έχουν συνταχθεί από τη Διεθνή Ένωση Διαπραγματευτών Συμβάσεων Ανταλλαγής (ISDA) και συνάπτονται μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας.

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Για ζητήματα που σχετίζονται με την κατηγοριοποίηση των πελατών, καθώς και για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, επικοινωνήστε με τον προσωπικό διαχειριστή του λογαριασμού σας σε ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας, ή με την υπηρεσία RCB Telephone Banking.