• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συναλλαγές μετρητών

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 70.1320 74.8296
EUR CHF 1.1488 1.1958
EUR USD 1.1544 1.1944
EUR GBP 0.8582 0.8841

Συναλλαγές χωρίς μετρητά

Νόμισμα Αγορά Πώληση
EUR RUB 71.6600 72.8392
EUR CHF 1.1661 1.1744
EUR USD 1.1757 1.1827
EUR GBP 0.8756 0.8821

Προμήθειες και Χρεώσεις εταιρικών πελατών

Λογαριασμοί
Άνοιγμα λογαριασμού Δωρεάν
Ετήσια χρέωση τήρησης λογαριασμού 200 EUR
(50 EUR χρέωση ανά τρίμηνο)
Κλείσιμο λογαριασμού Δωρεάν
Επικαιροποίηση/Ανανέωση λογαριασμού 100 EUR
Καταστάσεις λογαριασμών
(σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για άνοιγμα λογαριασμού)
Δωρεάν
Συναλλαγές Μετρητών
Κατάθεση μετρητών Δωρεάν για EUR
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 EUR)
Ανάληψη μετρητών Δωρεάν για EUR (μέχρι 10.000 EUR)
0,1% για EUR (άνω των 10.000 EUR)
0,5% για άλλα νομίσματα
(ελάχιστο 5 EUR)
Τέλος για πράξεις συναλλάγματος σε μετρητά (ανά συναλλαγή) 0,5% (ελάχιστο 5 EUR,
μέγιστο 35 EUR)
Συναλλαγές κερμάτων
(κατάθεση/ανάληψη/ανταλλαγή)
1% για ποσά άνω των 50 EUR
(ελάχιστο 3 EUR)
Πληρωμές /Εμβάσματα
Εισερχόμενα εμβάσματα SWIFT/SEPA Δωρεάν
Εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT με ένδειξη εξόδων SHARED 0,15% (ελάχιστο 35 EUR,
μέγιστο 250 EUR)
Οδηγίες για εμβάσματα που λαμβάνονται πριν το χρονικό όριο, θα διενεργούνται αυθημερόν χωρίς επιπρόσθετα έξοδα
Επιπρόσθετη χρέωση για εξερχόμενα εμβάσματα SWIFT με ένδειξη εξόδων OUR
10 EUR (μέχρι 10.000 EUR)
35 EUR (από 10.000 EUR μέχρι 50.000 EUR)
60 EUR (άνω των 50.000 EUR)
Επεξεργασία εισερχόμενων εμβασμάτων (προς άλλους πελάτες της Τράπεζας) που λήφθηκαν σε πρωτότυπη μορφή ή φαξ 8 EUR
Επεξεργασία εξερχόμενων εμβασμάτων που λήφθηκαν σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ
20 EUR
Εσωτερικά εμβάσματα (μεταξύ των λογαριασμών σας εντός της Τράπεζας)
Δωρεάν
Εσωτερικά εμβάσματα (εντός της Τράπεζας) μέσω RCB Online Banking
Δωρεάν
Πληρωμή αυθημερόν με χρονικό περιορισμό
(ώρα Κύπρου)
Μέχρι τις 13:00 (για EUR, GBP και RUB),
μέχρι τις 16:00 (για USD)
Εξερχόμενα εμβάσματα SEPA
(μέχρι €50.000)1
Ημερομηνία αξίας: T+1 (υπό τον όρο ότι η πληρωμή έχει παραληφθεί από την Τράπεζα πριν την λήξη του επίσημου χρονικού ορίου). Ένδειξη εξόδων μόνο SHARED
5 EUR ανά μεταφορά
(μέχρι 5.000 EUR)

8 EUR ανά μεταφορά
(πάνω από 5.000 EUR)
Δημιουργία ή τροποποίηση SEPA Direct Debit 5 EUR
Εκτέλεση SEPA Direct Debit Δωρεάν
Αποτυχία εκτέλεσης SEPA Direct Debit
(π.χ. ανεπαρκή ποσά)
4 EUR
Δημιουργία ή τροποποίηση πάγιας τραπεζικής εντολής2 6 EUR
Πληρωμές/Εμβάσματα μέσω του RCB Mobile Banking

Όριο ενιαίας Συναλλαγής
Όριο ημερήσιας Συναλλαγής
Εμβάσματα μεταξύ των λογαριασμών σας
Απεριόριστο
Απεριόριστο
Εμβάσματα προς δικαιούχους της RCB
3.000 EUR
10.000 EUR
Εμβάσματα μέσω προτύπων (SEPA)
3.000 EUR
10.000 EUR
Εμβάσματα μέσω προτύπων (Εξερχόμενα)
3.000 EUR
10.000 EUR
Εμβάσματα μέσω προτύπων (Εξερχόμενα RUB)
3.000 EUR
10.000 EUR
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών RCB Visa σε EUR

Πιστωτική κάρτα
VISA
Xρεωστική κάρτα
VISA
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 50 EUR 50 EUR
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 50 EUR 50 EUR
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 EUR 10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας 50 EUR 50 EUR
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier)
70 EUR 70 EUR
Ετήσιο επιτόκιο κάρτας 10% Δεν εφαρμόζεται
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες)3 0% Δεν εφαρμόζεται
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2% Δεν εφαρμόζεται
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης Δεν εφαρμόζεται
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού Δεν εφαρμόζεται
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου Δεν εφαρμόζεται
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο 2%
(ελάχιστη χρέωση
2 EUR)
2%
(ελάχιστη χρέωση
2 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 3%
(ελάχιστη χρέωση
3 EUR)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 EUR)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών εκτός Κύπρου 3%
(ελάχιστη χρέωση
3 EUR)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 EUR)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
1.000 EUR 1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας 1.000 EUR 1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
20.000 EUR 20.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) - μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 EUR 10.000 EUR
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
200 EUR 200 EUR
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών RCB Visa σε USD, GBP και RUB

USD GBP RUB
Ετήσια χρέωση κύριας κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Ετήσια χρέωση επιπρόσθετης κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN (επόμενη εργάσιμη μέρα) 10 USD 10 GBP 800 RUB
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας 100 USD 100 GBP 8.000 RUB
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier) 80 USD 80 GBP 5.000 RUB
Ετήσιο επιτόκιο κάρτας 15% 15% 18%
Ετήσιο επιτόκιο πιστωτικής κάρτας κατά την περίοδο χάριτος (μέχρι και 50 ημέρες)3 0% 0% 0%
Μηνιαίο επιτόκιο για καθυστέρηση αποπληρωμής υπολοίπου πιστωτικής κάρτας 2% 2% 2%
Χρέωση για υπέρβαση καθορισμένου ορίου πιστωτικής κάρτας 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης 2% στο ποσό της υπέρβασης
Τελευταία ημερομηνία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της κατάστασης λογαριασμού
Ελάχιστη δόση πιστωτικής κάρτας 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου 8% του συνολικού υπολοίπου
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών στην Κύπρο 3%
(ελάχιστη χρέωση
3 USD)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 GBP)
3%
(ελάχιστη χρέωση
300 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 2%
(ελάχιστη χρέωση
2 USD)
2%
(ελάχιστη χρέωση
2 GBP)
2%
(ελάχιστη χρέωση
200 RUB)
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ATM άλλων τραπεζών εκτός Κύπρου 3%
(ελάχιστη χρέωση
3 USD)
3%
(ελάχιστη χρέωση
3 GBP)
3%
(ελάχιστη χρέωση
300 RUB)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής 2,5% στο ποσό συναλλαγής
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας
1.000 USD 1.000 GBP 80.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
20.000 USD 20.000 GBP 1.600.000 RUB
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) - μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 USD 10.000 GBP 800.000 RUB
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
200 USD 200 GBP 20.000 RUB
Χρεώσεις και παραμέτροι καρτών πολλαπλού νομίσματος RCB Mastercard
Μηνιαία χρέωση χρεωστικής κάρτας 12,99 EUR
Σύνδεση/Αποσύνδεση USD, GBP, RUB και/ή CHF λογαριασμού στην κάρτα Δωρεάν
Επείγουσα έκδοση κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN
(επόμενη εργάσιμη μέρα)
10 EUR
Επανέκδοση/αντικατάσταση κάρτας 50 EUR
Αποστολή κάρτας και προσωπικού κωδικού PIN στη διεύθυνση του πελάτη (courier)
70 EUR
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τις ΑΤΜ της Τράπεζας Δωρεάν
Χρέωση για ανάληψη μετρητών από τα σημεία ανάληψης μετρητών άλλων τραπεζών 3%
(ελάχιστη χρέωση 3 EUR, USD, GBP, CHF ή 300 RUB)
Προμήθεια ξένου συναλλάγματος (για συναλλαγές σε διαφορετικό νόμισμα από αυτό του λογαριασμού)
Δωρεάν
Ενημερωτικά SMS Δωρεάν
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
10.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
1.000 EUR
Ημερήσιο όριο ανάληψης μετρητών από τις ATM της Τράπεζας
1.000 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) - μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη
10.000 EUR
Καθορισμένο μηνιαίο όριο για συναλλαγές “card not present” (αγορές στο διαδίκτυο και άλλες συναλλαγές “card not present”) για κάρτες χωρίς την υπηρεσία SMS-Notice ενεργοποιημένη - μπορεί να μειωθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη
200 EUR
Επιπρόσθετη ανέπαφη κάρτα Visa rcb2pay
Νόμισμα λογαριασμού EUR
rcb2pay ετήσια χρέωση 25 EUR
rcb2pay χρέωση επανέκδοσης/αντικατάστασης 25 EUR
Καθορισμένο ημερήσιο όριο συναλλαγών (μπορεί να αλλάξει κατόπιν αιτήματος του πελάτη)
500 EUR
Βιβλιάρια επιταγών και τραπεζικές επιταγές
Εκκαθάριση επιταγής ή τραπεζικής επιταγής που σύρεται επί τοπικής τράπεζας σε EUR
Εκκαθάριση επιταγής Δωρεάν
Εκκαθάριση τραπεζικής επιταγής Δωρεάν
Ειδική παρουσίαση επιταγής 20 EUR
Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών
Έκδοση βιβλιαρίου επιταγών
10 EUR
Έκδοση ειδικού βιβλιαρίου επιταγών (με προσαρμοσμένο λογότυπο) Κόστος εκτύπωσης + χαρτόσημα
+ κόστος εποπτείας + 20 EUR
Έκδοση τραπεζικών επιταγών
Έκδοση τραπεζικής επιταγής σε EUR 30 EUR
Ανάκληση πληρωμής επιταγής/τραπεζικής επιταγής
Ανάκληση πληρωμής επιταγής 20 EUR
Ακύρωση διαταγής ανάκλησης πληρωμής επιταγής 20 EUR
Επιταγές όπου η διαδικασία εκκαθάρισης απέτυχε - Επιστροφή επιταγής
Επιστροφή επιταγής της RCB λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου
(χρέωση στον εκδότη της επιταγής)
50 EUR
Επιστροφή μεταχρονολογημένης επιταγής της RCB
(χρέωση στον εκδότη της επιταγής)
8 EUR
Επιστροφή επιταγής της RCB για άλλους λόγους
(χρέωση στον εκδότη της επιταγής)
8 EUR
Επιστροφή επιταγής της RCB μετά από αποτυχημένη προσπάθεια για οποιονδήποτε λόγο
(χρέωση στον εκδότη της επιταγής)
8 EUR
Eπιταγές που σύρονται επί άλλης τοπικής τράπεζας και κατατίθενται στην RCB όπου η διαδικασία εκκαθάρισης έχει αποτύχει (χρέωση στον δικαιούχο) Δωρεάν
Βασικοί παράμετροι εργασιών με εγγυητικές επιστολές
Έκδοση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25%
Έκδοση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%
Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως
Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Ακύρωση εγγυητικής επιστολής/αντεγγύησης πριν την έγκριση της 20 EUR
Ειδοποίηση εγγυητικής επιστολής 0,1%, ελάχιστο 50 EUR,
μέγιστο 100 EUR
Ειδοποίηση τροποποίησης εγγυητικής επιστολής 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Βασικοί παράμετροι εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,067% μηνιαίως, ελάχιστο 0,2%
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45%
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,067% μηνιαίως
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Ακύρωση ενέγγυας πίστωσης πριν την έγκριση της 20 EUR
Ειδοποίηση ενέγγυας πίστωσης 0,1%, ελάχιστο 50 EUR,
μέγιστο 100 EUR
Χειρισμός (έλεγχος) εγγράφων ενέγγυας πίστωσης 0,25%, ελάχιστο 250 EUR,
μέγιστο 1.000 EUR
Ασυμφωνίες εγγράφων ενέγγυας πίστωσης 80 EUR
Ειδοποίηση τροποποίησης ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Έξοδα Επικοινωνίας
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού ή αντίγραφο SWIFT
(με Φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
4 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
μέχρι 30 μέρες
50 EUR
Διερευνήσεις εμβασμάτων (εισερχόμενες και εξερχόμενες)
πέραν των 30 ημερών
70 EUR
Μεταφορικά τέλη για Κύπρο Ελάχιστη χρέωση 10 EUR
Μεταφορικά τέλη για εξωτερικό Ελάχιστη χρέωση 35 EUR
Ταχυδρομικά τέλη για Κύπρο Ελάχιστη χρέωση 1 EUR
Ταχυδρομικά τέλη για εξωτερικό Ελάχιστη χρέωση 2 EUR
Άλλες Υπηρεσίες
Συστατική επιστολή 100 EUR
Απάντηση σε αίτημα των ελεγκτών 80 EUR
Κράτηση αλληλογραφίας 400 EUR
(100 EUR χρέωση ανά τρίμηνο)
RCB Online Banking Δωρεάν
Χρέωση για πρώτη συσκευή τύπου "token" Δωρεάν (μια συσκευή ανά πελάτη)
Επιπρόσθετη ή αντικατάσταση συσκευής τύπου "token" 10 EUR για το καθένα
Χρέωση για συσκευή token τύπου "display card"4 50 EUR
Παροχή κλειδάριθμων (Test key codes) 100 EUR (ετησίως)
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Τήρηση λογαριασμού φύλαξης (χαρτοφυλάκιο)
Χρέωση ασφαλούς φύλαξης
(χρέωση ανά τρίμηνο)5
0,15% τον χρόνο (ελάχιστο 100 EUR)
Μηνιαία τήρηση ξεχωριστού λογαριασμού για πελάτη με υποθεματοφύλακα
(Euroclear, Clearstream, VTB)
ανά υπο-θεματοφύλακα
Η μηνιαία χρέωση βασίζεται στα επί μέρους τιμολόγια
Μεταφορές Θεματοφυλακής
Μεταφορά μετοχών DVP ή FOP
από και προς εξωτερική θεματοφυλακή
50 EUR
Εντολή αλλαγής ή ακύρωσης για εξωτερική θεματοφυλακή 15 EUR
Εταιρικές πράξεις (CA), φορολογία
Προώθηση ενημέρωσης προς πελάτη ειδοποιήσεων εταιρικών πράξεων που λαμβάνονται από υπο-θεματοφύλακες/εκδότες Δωρεάν
Αίτηση για πληροφορίες για εταιρικές πράξεις από πελάτη προς
υπο-θεματοφύλακα
50 EUR ανά αίτηση
Εταιρικές πράξεις προερχόμενες από τον εκδότη: νέα έκδοση/ανταλλαγή αξιών/επαναγορά μετά από ρευστοποίηση/ρευστοποίηση κλπ. Δωρεάν
Εταιρικές πράξεις/γνωστοποιήσεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη: αύξηση κεφαλαίου, δημόσιες προσφορές (IPO), προσφορές ανταλλαγής, μετατροπές, άσκηση δικαιώματος αγοράς μετοχών, προαιρετικό μέρισμα, επανεπένδυση κεφαλαίου κλπ. 50 EUR ανά εντολή
Εταιρικές πράξεις στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη για εξάσκηση δικαιώματος ψήφου 50 EUR ανά οδηγία
Πιστοποίηση χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων αγορών μέσω
υπό-θεματοφύλακα
50 EUR ανά πιστοποίηση
Βοήθεια παροχής φορολογικής ελάφρυνσης σύμφωνα με Συνθήκη Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας απ’ευθείας από τον εκδότη Χρέωση ανά περίπτωση
ελάχιστο 50 EUR,
μέγιστο 250 EUR
Άλλες Υπηρεσίες Θεματοφυλακής6
Επεξεργασία εντολών θεματοφυλακής σε πρωτότυπη μορφή ή με φαξ για εξερχόμενα εμβάσματα 20 EUR
Μεταφορά εισοδήματος σε λογαριασμούς πελατών σε τρίτες τράπεζες Χρέωση σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις για πληρωμές/εμβάσματα της τράπεζας
Λήψη κατάστασης λογαριασμού από εξωτερικό θεματοφύλακα ανά αίτημα 50 EUR ανά κατάσταση λογαριασμού
Επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού χαρτοφυλακίου
(οποιαδήποτε κατάσταση ζητηθεί πέραν της μηνιαίας κατάστασης λογαριασμού χαρτοφυλακίου)
5 EUR ανά επιπρόσθετη κατάσταση λογαριασμού
Χρεώσεις μεσιτείας
Ομόλογα
Αξία κάτω από 10 εκατ. USD7 0,125% (ελάχιστη χρέωση 150 USD)
Αξία άνω των 10 εκατ. USD7 0,0625%
Μετοχές
Αξία κάτω από 100.000 USD7 0,25% (ελάχιστη χρέωση 200 USD)
100.000 - 999.999 USD7 0,20%
1 εκατ. - 10 εκατ. USD7 0,15%
Αξία άνω των 10 εκατ. USD7 Καθορίζεται μεμονωμένα
REPO για ομόλογα και μετοχές
Για περίοδο μικρότερη των 45 ημερών 0,25% ετησίως
Για περίοδο μεταξύ 45 - 180 ημερών 0,50% ετησίως

Όλα τα τέλη αναφέρονται σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό EUR του πελάτη, θα χρεωθεί το ισοδύναμο σε ευρώ από τον λογαριασμό του πελάτη από άλλα νομίσματα σε ισοτιμία της Τράπεζας. Σε περίπτωση που το νόμισμα του λογαριασμού του πελάτη διαφέρει από ευρώ, τα τέλη θα χρεωθούν σε ισοδύναμο ευρώ με συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

Όταν μία χρέωση ή επιβάρυνση επιβάλλεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού, οι πιο πάνω προμήθειες και χρεώσεις μετατρέπονται στο αντίστοιχο ποσό του σχετικού νομίσματος με τη συναλλαγματική ισοτιμία της Τράπεζας.

1Περιοχή SEPA: χώρες της ΕΕ, Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία και Μονακό.
2Όλες οι συναλλαγές που εκτελούνται με πάγια εντολή θα χρεώνονται σύμφωνα με τις Προμήθειες και χρεώσεις της Τράπεζας.
3Η περίοδος χάριτος δεν συμπεριλαμβάνει συναλλαγές ανάληψης μετρητών.
4Δωρεάν για πελάτες με υπόλοιπο σε τρεχούμενο λογαριασμό πάνω από 1 εκατομμύριο EUR ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.
5Η χρέωση βασίζεται στην αγοραία αξία του ενεργητικού του πελάτη. Στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η αγοραία αξία για τα ομόλογα θα χρησιμοποιείται η ονομαστική αξία, για μετοχές θα χρησιμοποιείται το ποσό των 2 EUR ανά μετοχή.
Η χρέωση τήρησης λογαριασμού εφαρμόζεται για διεθνείς κινητές αξίες US, GB, IE, RU.
Η θεματοφυλακή κινητών αξιών σε άλλες αγορές ενδέχεται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες χρεώσεις.
6Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Προμήθειες διαχειρίσεως για έκδοση παγκόσμιου πιστοποιητικού καταθέσεων (GDR), συμβολαιογράφος, ταχυδρομική αποστολή κ.λπ.) καλύπτονται από τον Πελάτη σε τιμή κόστους.
7Ή ισάξιο ποσό σε αποδεκτό νόμισμα.